Skip to content

Arteterapia- zdrowie dzięki sztuce – konferencja

Poniżej przedstawiamy zaproszenie na konferencję, którego jednym  z partnerów merytorycznych jest oddział poznański PTG. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Arteterapia- Sztuka- Edukacja zatytułowana „Arteterapia- zdrowie dzięki sztuce. Człowiek w świecie fizycznym i metafizycznym” odbędzie się 14- 15 października 2013 roku w Poznaniu.

ZAPROSZENIE

KATEDRA PEDAGOGIKI I SOCJOLOGII WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK

HUMANISTYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA W POZNANIU

PEŁNOMOCNIK ds. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WSNHID W POZNANIU

KOŁO NAUKOWE TWÓRCZYCH PEDAGOGÓW WSNHID W POZNANIU

STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE MCA MORE THAN ONE PRODUCTION

POLSKI TEATR TAŃCA

Pod patronatem honorowym

Jego Magnificencji Rektora

WSNHiD w Poznaniu

dr Krzysztofa Nowakowskiego

i

Dziekan WZ SWPS w Poznaniu

dr hab. Anna Zalewska prof. SWPS

i patronatem naukowym

STOWARZYSZENIA ARTETERAPEUTÓW POLSKICH „KAJROS”

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CHOREOTERAPII W POZNANIU

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA GERONTOLOGICZNEGO W POZNANIU

UNIWERSYTETU IMIENIA BORYSA GRINCZENKI W KIJOWIE

INSTYTUTU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO NANP UKRAINY

ma zaszczyt zaprosić na

I MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

z cyklu

ARTETERAPIA – SZTUKA – EDUKACJA

zatytułowaną

ARTETERAPIA – ZDROWIE DZIĘKI SZTUCE – CZŁOWIEK W ŚWIECIE FIZYCZNYM I METAFIZYCZNYM

KOMITET NAUKOWY

Prof. dr hab. Wita Szulc- przewodnicząca Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. Ewa Wycichowska

Prof. dr hab. Wiesław Karolak

Prof. dr hab. Robert Bartel

Prof. dr hab. Antoni Grochowalski

Prof. dr hab. Władysław Woźniewicz

Prof. dr hab. Anna Zalewska

Prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska- Tobis

Prof. dr hab. Konstanty Korsak

Prof. dr hab. Switlana Kalasznikowa

Dr Maria Molicka

Dr Anita Stefańska

Dr Teresa Śnitko

Dr Joanna Świątkiewicz

Dr Marta Szabelska- Holeksa

Dr Marta Majorczyk

KOMITET ORGANIZACYJNY

Prof. dr hab. Ałła Wasyluk

prof. dr hab. Antoni Smuszkiewicz

prof. dr hab. Jan Włodarek

dr Justyna Deręgowska

dr Anita Basińska

dr Radomir Miński

dr Małgorzata Ratajczak-Zawodna

dr Iwona Werner

dr Dorota Potyrała-Szynkowska

dr Joanna Świątkiewicz

dr Tomasz Kozłowski

dr Andrzej Stogowski

dr Marta Szabelska-Holeksa

dr Anita Stefańska

dr Teresa Śnitko

mgr Paulina Wycichowska

mgr Paweł Gogołek

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego- dr Marta Majorczyk

Kontakt: konferencja@wsnhid.pl

KOMUNIKAT NR 1

Przedmiotem rozważań pragniemy uczynić zagadnienia związane z różnymi dziedzinami sztuki i jej wymiarami uwarunkowanymi rolą, jaką pełni ona w życiu współczesnego człowieka. Szczególną wagę przywiązujemy jednak do zdrowiotwórczego aspektu sztuki  osadzonego w przestrzeniach arteterapeutycznej teorii i praktyki oraz fizycznego i metafizycznego doświadczania i przezywania siebie i innych w przestrzeniach sztuki.

Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń, a także podjęcie dyskusji i pogłębienie refleksji nad stanem oraz coraz wyższą rangą arteterapii jako dziedziny  nauki i praktyki w ujęciu mono-, inter- i multidyscyplinarnym, jak również szeroko rozumianą sztuką jako źródłem spotkań z samym sobą i drugim człowiekiem zarówno w wymiarze fizycznym, jak i głęboko duchowym –  mistycznym.

Do wzięcia udziału w konferencji zapraszamy pedagogów, psychologów, terapeutów, pielęgniarki, pracowników socjalnych, socjologów, filozofów, kulturoznawców, animatorów kultury, artystów i  wszystkich zainteresowanych tematyką arteterapeutyczną.

W ramach konferencji – obok prezentacji wystąpień, referatów, doniesień z badań, wystaw, koncertów – planujemy również przeprowadzić liczne warsztaty arteterapeutyczne.

Dopełnieniem całości konferencji, będzie obecność wydawnictw, w których ofercie znajduje się literatura arteterapeutyczna, materiały do twórczości arteterapeutycznej, płyty z muzyką relaksacyjną i terapeutyczną.

Zapraszając Państwa do uczestnictwa w konferencji proponujemy udział w dwóch częściach.

Cześć I. Arteterapia- człowiek w przestrzeniach oddziaływania sztuki

Pierwsza część konferencji koncentrować się będzie wokół rozważań w następujących blokach tematycznych:

 1. Człowiek w relacji arteterapeutycznej
 2. Specyficzne i niespecyficzne czynniki oddziaływań w arteterapii
 3. Badania nad arteterapią w różnych przestrzeniach jej stosowania
 4. Monitoring i ewaluacja efektów arteterapii
 5. Arteterapia kontra szkolna i pozaszkolna edukacja artystyczna
 6. Antynomie w dyskursie o arteterapii i w arteterapii
 7. Edukacja artystyczna w ciągłości kulturowej
 8. Sztuka jako komunikat
 9. Kreatywność jako wartość czasów współczesnych
 10. Akt twórczy- akt ludzki
 11. Sztuka- rzecz (nie)zbędna
 12. O sztuce w sztuce- wychowanie ku wartościom
 13. Przeprowadzenie warsztatu

Część II – „Człowiek w świecie fizycznym i metafizycznym. Rozważania o ideach łączących różne dziedziny naukowe w kontekście połączenia materii i energii oraz integracji cielesności, intelektualności i duchowości człowieka poprzez perspektywę sztuki tańca ”

Druga część konferencji to innowacyjny projekt edukacyjny („Projekt 5 zmysłów. eMOTION”), będący platformą wymiany myśli dotyczących wybranych idei różnych dyscyplin naukowych, ich wzajemnych relacji i elementów wspólnych oraz ich odniesienia do sfery metafizycznej funkcjonowania człowieka.

Wydarzenie to połączy środowiska osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych w kontekście pytania o kondycję duchowości człowieka wobec  jego miejsca w świecie współczesnym i postawy wobec  stawianych przez niego wyzwań. Będzie to konfrontacja rozważań o tym  co materialne i niematerialne, metafizyczne i fizyczne. Będzie to także spotkanie ducha i intelektu, sztuki i nauki, a także dziedzin i dyscyplin humanistycznych i ścisłych. Holistyczne spojrzenie na człowieka zostanie podkreślone przez nawiązanie do sztuki tańca, czyli wyjątkowego medium komunikacji włączającego i integrującego wszystkie sfery funkcjonowania istoty ludzkiej w kontekście jej cielesności, intelektualności, emocjonalności i duchowości.

Duchowość człowieka często odnosi się do sfery mistyki. Mistycyzm jest tak naprawdę wieloznacznym terminem opisującym doświadczenie religijne, polegające na bezpośredniej, czyli niezależnej od rytów i obrzędów, relacji człowieka z rzeczywistością niematerialną, pozazmysłową lub transcendentną. Rzeczywistość ta jest różnie rozumiana przez poszczególne systemy religijno-filozoficzne. Różnorodność doświadczeń często przekłada się na odmienność poglądów, prowadzącą niestety do podziałów i konfliktów. Jednakże możliwe jest także poszukiwanie platformy porozumienia ponad barierami –  wspólnej idei i celu, stąd założeniem Konferencji będzie poszukiwanie myśli wspólnej, łączącej różne stanowiska.

Istnieje przestrzeń, w której na pewnym poziomie spotykają się wszystkie nauki, filozofia i teologia. Udowadniają to najnowsze odkrycia fizyki kwantowej dotyczące cząstek elementarnych. Materia i energia współistnieją we wszystkich bytach. Najmniejszy gest, najmniejsza myśl produkują falę energii, która oddziałuje na innych ludzi, a wręcz na cały wszechświat na wzór przysłowiowego „efektu motyla”. Piętno dualistycznego postrzegania świata, zaszczepione w tradycji zachodnioeuropejskiej, oddzieliło w naszej świadomości te dwie, tak naprawdę nierozłączne i koegzystujące sfery ducha i materii. Celem panelu dyskusyjnego Konferencji będzie próba przywrócenia tej jedności, poprzez poszukiwanie elementów łączących ich dziedziny.

Ruch, najbardziej elementarne doświadczenie ludzkiego życia, towarzyszy naszemu fizycznemu i społecznemu rozwojowi. To potężne i uniwersalne narzędzie komunikacji, które wyprzedza język werbalny. Ludzie różnych kultur mówią różnymi językami, jednak poruszają się w generalnie taki sam sposób i dla tych samych powodów.  Taniec, podobnie jak inne motoryczne zjawiska, egzystuje w czasie i przestrzeni i pozostaje pod wpływem fizycznego otoczenia. Twórca i instrument tańca to jedność: jest nim ludzkie ciało. Nadzwyczajne użycie ciała, przestrzeni i czasu, a także wyjątkowa samoświadomość ruchowa służą ekspresji ludzkiego ciała. Intencje i konteksty pojawiania się tańca mogą być różnorodne: może być on elementem treningu ciała, może być pewnym zachowaniem społecznym mającym wpływ na wzajemne relacje jednostek i grupy, może być również aktywnością wpływającą na psychologiczną stronę człowieka, która włącza poznawcze i emocjonalne doświadczenia. Podobnie do idei rytuału lub zabawy, służy wtedy jako narzędzie poznawania i radzenia sobie z napięciami i agresją prowokowaną przez życie w społeczeństwie. Tutaj staje się możliwa reprezentacja i wyrażenie emocji, a fragment duszy lub świata są sensorycznie dostrzegalne i uchwytne. Postrzeganie tańca jako kulturowej aktywności zawiera wszystkie wymienione powyżej sfery tańca. Fizyczność, struktura i zawartość, jak i konceptualizacja tańca są determinowane przez ludzkie wartości i wierzenia, stąd odzwierciedla on wartości uznawane w danej społeczności. Taniec stanowi odbicie, a także komentuje systemy myślowe –  sposoby rozumowania. Może je podtrzymywać lub negować i przez to jest potężnym środkiem komunikacji. Taniec jest więc narzędziem wyrazu i przekazu integrującym całego człowieka we wszystkich jego sferach funkcjonowania.

Zaproszeni paneliści – wybitni specjaliści różnych dziedzin nauki i sztuki, a także przedstawiciele filozofii i teologii  różnych religii spotkają się na wyjątkowej platformie wymiany myśli. Przedmiotem dyskursu będzie szeroko pojęta integracja i nastawienie interdyscyplinarne jako sposób przekraczania barier w komunikacji między ludźmi i środowiskami, a także pokonywania wewnętrznych trudności przeszkadzających w indywidualnym rozwoju człowieka.

Zaproszeni goście specjalni, a także uczestnicy Konferencji będą świadkami niezwykłej wymiany poglądów i poszukiwania wspólnych elementów łączących mistycyzm, sztukę i naukę.

Do głównych założeń merytorycznych Konferencji w syntetycznym ujęciu należą:

1. Integracja środowisk osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych w kontekście pytania o kondycję duchowości człowieka wobec jego miejsca w świecie współczesnym – spotkanie panelistów i zaproszonych gości z różnych środowisk.

2. Taniec jako sztuka, a także medium komunikacji włączające i integrujące wszystkie sfery funkcjonowania człowieka w kontekście jego cielesności, intelektualności, emocjonalności i duchowości.

3. Zderzenie tego, co materialne i niematerialne, fizyczne i metafizyczne. Spotkanie ducha i intelektu, sztuki i nauki, dziedzin i dyscyplin humanistycznych i ścisłych.

4. Przedmiot dyskursu: szeroko pojęta integracja i myślenie interdyscyplinarne jako sposób przekraczania barier w komunikacji między ludźmi i środowiskami, a także barier wewnętrznych przeszkadzających w indywidualnym rozwoju człowieka.

UDZIAŁ W DRUGIEJ CZĘŚCI KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY !

Informacje ogólne

I. Zgłoszenie uczestnictwa i opłata konferencyjna

Warunkiem uczestnictwa (forma czynna lub bierna) jest:

przesłanie karty zgłoszenia wraz ze streszczeniem drogą elektroniczną na adres: konferencja@wsnhid.pl Termin zgłoszenia czynnego uczestnictwa upływa do 15 września a biernego uczestnictwa do 30 września 2013 r.

– oraz przekazanie opłaty konferencyjnej:

 • · czynna forma uczestnictwa- kwota 290 zł brutto/ 73 EURO
 • · bierna forma uczestnictwa- kwota 50 zł brutto/ 13 EURO

na konto organizatora:

Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu

ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań

Raiffeisen Bank Polska S.A.

NR KONTA:

– 93 1750 1019 0000 0000 1296 6393 (wpłaty krajowe)

– PL 93 1750 1019 0000 0000 1296 6393 oraz nr BIC/SWIFT/IBAN RCBWPLPW (wpłaty zagraniczne)

z dopiskiem: „Konferencja- arteterapia”

Opłata obejmuje:

– w przypadku kwoty 290 zł: materiały konferencyjne, pełne uczestnictwo w obradach plenarnych i sesjach, bufet w trakcie obrad i obiad, wydanie książki, którą otrzymają wszyscy Autorzy opublikowanych tekstów.

– w przypadku kwoty 50 zł: materiały konferencyjne, pełne uczestnictwo w obradach plenarnych i sesjach, bufet w trakcie obrad i obiad,

Koszty podróży i noclegów uczestników konferencji pokrywają jednostki delegujące.

II. Teksty wystąpień i wymogi edytorskie

 1. Tekst publikacji w wersji elektronicznej należy przesłać drogą elektroniczną na adres: konferencja@wsnhid.pl najpóźniej do dnia 20 września 2013 r.
 2. Za wygłoszenie referatów oraz za ich druk Autorzy nie otrzymują wynagrodzenia.
 3. Pozytywna recenzja nadesłanego tekstu oraz udział w konferencji stanowi warunek druku w pracy zbiorowej.
 4. Organizatorzy konferencji zobowiązują się w ramach publikacji zwartej (praca zbiorowa/monografia pod redakcją naukową) zapewnić możliwość publikacji o objętości 1 arkusza wydawniczego o wartości 4 punktów parametrycznych. Uczelnie delegujące mogą przyznać inną (wyższą) punktację w ocenie parametrycznej pracownika.

Wymogi edytorskie:

 1. Artykuł przeznaczony do wydania powinien być przesłany w formie cyfrowej na adres: marta.majorczyk@wsnhid.pl najpóźniej do 20 września 2013 roku.
 2. Dopuszcza się publikację artykułów napisanych przez nie więcej niż dwóch współautorów.
 3. Na pierwszej stronie artykułu powinny znajdować się jedynie informacje o autorze: imię i nazwisko, stopień naukowy (tytuł zawodowy), miejsce pracy (uczelnia lub inna organizacja)- równoznaczne z afiliacją tekstu (jeżeli jest inaczej, należy ten fakt zaznaczyć), adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu autora tekstu.
 4. Artykuł powinien być kompletny i zawierać poza zasadniczym tekstem następujące elementy dodatkowe:

a)      streszczenie (do 1500znaków) i słowa kluczowe (3-5 słów) w języku polskim,

b)      streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim,

c)      kompletną bibliografię.

 1. Artykuł powinien być jednoznaczny, a więc jasno określoną hierarchię tytułów (tytuł główny, podtytuły, śródtytuły), ciągłością stron, dokładnie oznaczonym położeniem materiałów ilustrujących, precyzyjnie wpisanymi wzorami, znakami specjalnymi itp.; zawarte w pracy ilustracje, tabele, rysunki, schematy powinny być kolejno numerowane oraz zawierać wskazanie źródeł ich pochodzenia.
 2. Cytaty w tekście powinny być opatrzone cudzysłowami na początku i na końcu, a ich źródła wskazane w odpowiednich przypisach.
 3. Przypisy dolne, zarówno stanowiące odsyłacze źródłowe, jak i zawierające komentarze lub polemiki, powinny być numerowane jednolicie dla całego artykułu. W przypadku umieszczania w przypisach źródłowych dzieł wydanych w językach stosujących czcionkę niełacińską należy zastosować transliterację.
 4. Instrukcja tworzenia przypisów

a)      przypis prosty[1]

b)      przypis pracy pod redakcją[2]

c)      przypis z czasopisma[3]

d)     łacińska nomenklatura powoływania się na tą samą, co wyżej pozycję[4]

e)      łacińska nomenklatura powoływania się na dzieło już wcześniej cytowane[5]

f)       powoływania aktów prawnych[6]

g)      cytowanie ze stron internetowych np. artykuł w czasopiśmie[7]

h)      witryna internetowa[8]

 1. Bibliografia powinna obejmować całość literatury uwzględnionej w przypisach i być zamieszczona na końcu artykułu.
 2. Bibliografia powinna być ułożona alfabetycznie według nazwisk autorów poszczególnych pozycji. Elementy zapisu należy oddzielić przecinkami. Każda pozycja powinna zawierać nazwisko i inicjał imienia autora, pełny tytuł dzieła (kursywą), inicjał imienia i nazwisko redaktora pracy zbiorowej, miejsce i rok wydania; w przypadku pracy będącej częścią większej całości (pracy zbiorowej)- również tytuł dzieła (kursywą), z którego pochodzi; w przypadku pracy będącej artykułem zamieszczonym w czasopiśmie- tytuł czasopisma w cudzysłowach, rok jego wydania i kolejny numer.
 3. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 20 stron (ok. 40 000 znaków). W skład arkusza wydawniczego wchodzą ilustrację, tabele, rysunki i schematy. Artykuły dłuższe niż o określonej powyżej liczbie stron nie będą dopuszczane do druku.
 4. Tekst powinien być napisany w edytorze tekstowym MS Word (format dox.), format arkusz A4, wszystkie marginesy 2,5 cm, czcionka: Times New Roman, wielkość 12, interlina 1,5. Tekst wyjustowany.

Informacje dodatkowe:

Autorzy otrzymują egzemplarz autorski książki. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian wskazywanych przez recenzenta bez porozumienia z Autorem. Autorzy nie otrzymują wynagrodzenia za publikowane teksty.

III. Miejsce obrad

Konferencja odbędzie się w dniu 14-15 października 2013 w Poznaniu w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.

IV. Pozostałe informacje

W drugiej połowie września 2013 r. przedstawiony zostanie szczegółowy program konferencji uczestnikom (komunikat nr 2), którzy w terminie zgłoszą swój udział oraz dokonają opłaty konferencyjnej. Szczegółowe informacje, aktualizowane na bieżąco, dostępne będą na stronie internetowej: http://www.wsnhid.pl/uczelnia/dzialanosc-naukowa/arteterapia

V. Adres do korespondencji:

Katedra Pedagogiki i Socjologii

Wydział Humanistyczny

ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10

61-719 Poznań

z dopiskiem: konferencja- arteterapia


[1] P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, „Znak”, Kraków 2002, s. 25;

[2] M. Kofta, D. Doliński, Poznawcze podejście do osobowości [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, (red. nauk.) J. Strelau, tom 2, wyd. GWP, Gdańsk 2000, s. 278;

[3] H. Białyszewski, Rola społeczna jako kategoria struktury, Studia Socjologiczne 1967, nr 1, s. 20-21;

[4] Ibidem, s. 22;

[5] P. Sztompka, op. cit., s. 35;

[6] Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno- Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2001 r., Nr 100, poz. 1080);

[7] K. Witerska, Drama kreatywna- perspektywa rozwojowa, Chowanna 2011, nr 1 (36) http://www.chowanna.us.edu.pl/vol36/a5.pdf [dostęp 22 lutego 2012]

[8] witryna internetowa: www.stat.gov.pl/cps/rde/xchg/gus

kategoria wpisu: konferencje i szkolenia
<< powrót