Skip to content

Coraz dłuższe życie – klęska czy sukces – konferencja oddziału katowickiego PTG

22 października 2010 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego odbyła się Konferencja ”Coraz dłuższe życie – klęska czy sukces?” organizowana przez Katowicki Oddział Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego wraz z Kołem Naukowym Polityków Społecznych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego oraz Fundacją Pamięć i Pomoc im. dr Edmunda Gryglewicza. Honorowym Patronem Konferencji był Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok.

Celem konferencji było pokazanie, iż problemy seniorów mają charakter wielopłaszczyznowy i dotyczą wszystkich sfer życia tej grupy, zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i całego społeczeństwa. Dodatkowymi czynnikami, które determinują konieczność podjęcia rozważań w tym temacie jest proces starzenia się społeczeństwa oraz nikłe zainteresowania tym zjawiskiem.

Konferencja miała stanowić przyczynek do dyskusji dotyczącej tego jak właściwie przygotować się do starości, w jaki sposób zorganizować społeczeństwo gwarantujące godną i pogodną starość oraz jak wpłynąć na zmianę negatywnego postrzegania osób starych. O starości, w opinii organizatorów, trzeba mówić zwłaszcza wśród osób młodych, dla których ta perspektywa jest zbyt odległa. Jednocześnie właśnie już u progu dorosłości należy rozpocząć przygotowania do tego etapu życia.

Eksperci zaproszeni na konferencję podjęli się zaprezentowania problemów starości w różnych aspektach m.in. demograficznym, społecznym, funkcjonowaniem administracji, geriatrii i architektury.

Dr Piotr Szukalski (Uniwersytet Łódzki) podkreślał, że zbliżające się dekady będą czasem dynamicznego wzrostu udziału osób starszych w Polsce. Zaowocuje to  nowymi wyzwaniami wobec systemu emerytalno-rentowego, opieki zdrowotnej oraz systemu usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych.

Prof. dr hab. Piotr Błędowski (Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawa)  pokreślił, że w związku  z demograficznym starzeniem się społeczeństwa, zmianom w funkcjonowaniu rodzin oraz nasilonym procesom migracyjnym z jednej strony, a także przeobrażeniom samego zjawiska starości (wydłużanie się tego okresu, konieczność zapewnienia specjalistycznej opieki) z drugiej, pojawia się konieczność redefiniowania roli samorządu w zapewnieniu pomocy i opieki dla seniorów.

Wystąpienie Prof. dr hab. Beaty Tobiasz Adamczyk poświęcone było przedstawieniu opinii seniorów na temat różnych form ich złego traktowania.

Prof. dr hab. Krystyna Doktorowicz zauważyła, że współczesne media masowe pełnią rolę kreatora rzeczywistości społecznej wzorców kulturowych, wartości etycznych i estetycznych. Starość, jako temat sprzeczny z panującym kultem młodości, urody i zdrowia, jest w mediach pomijana, choć właśnie te same media mogłyby przyczynić się do procesu inkluzji społecznej, aktywizacji zawodowej i doskonalenia nowych form komunikowania seniorów.

Dr n. med. Jarosław Derejczyk przedstawił problem starości jako procesu, którego tempo staramy się zmodyfikować. Natomiast wystąpienie Prof. dr hab. inż. arch. Elżbiety Niezabitowskiej wiązało się z kwestią zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób starszych w kontekście ciągłej obecności problemu stworzenia takiego modelu mieszkań i środowiska zamieszkania, który dostosowany byłby do jednostki w kolejnych cyklach jej życia. Po przedstawionych wyżej prezentacjach odbyła się dyskusja z udziałem zaproszonych gości.

Zakres tematyczny konferencji obejmował jedynie ważniejsze zagadnienia dotyczących tej grupy ludności. Innymi, godnymi podjęcia tematami w dalszym ciągu pozostają m.in. sprawa zabezpieczenia emerytalnego, zdrowie i promocja zdrowia, edukacja, czas wolny i rekreacja itd.

kategoria wpisu: aktualności
<< powrót