Skip to content

Konferencja podsumowująca projekt PolSenior

W dniach 15-17 września 2011 r. w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym IBIB PAN odbędzie się konferencja naukowa podsumowująca realizację projektu badawczego PolSenior.


„Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i

ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce”

(Nr PBZ-MEiN-9/2/2006).

Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji Wykonawców projektu oraz wszystkie osoby zainteresowane gerontologią.

Podczas konferencji przewidziano łącznie dziewięć sesji (w tym sesję posterową), których tematyka łączyć będzie zagadnienia medyczne i społeczne. Zorganizowana zostanie sesja międzynarodowa z udziałem gości zagranicznych – geriatrów i gerontologów.

Konferencji towarzyszyć będą również dwie wystawy fotografii będące pokłosiem: badania GEnetics of Healthy Aging – GEHA oraz konkursu pt. „Starość nie jedno ma imię”.

Rejestracja

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego pod adresem

http://form.polsenior.iimcb.gov.pl/form.html

Termin rejestracji upływa 4 września 2011 roku.

Opłaty za udział w zjeździe
Wpłata przed 31.07.2011
Wpłata po 31.07.2011
Wykonawcy projektu PolSenior Udział bezpłatny Udział bezpłatny
Studenci/doktoranci/pielęgniarki/pracownicy socjalni
150 zł.
180 zł.
Pozostali uczestnicy
280 zł.
320 zł.
Opłata obejmuje:
– wstęp na sesje naukowe,
– materiały zjazdowe,

– certyfikat uczestnictwa w zjeździe,

– udział w wieczorze integracyjnym (15.09.2011 r.)

– przerwy kawowe, lunche,

– kolację podczas sesji plakatowej (16.09.2011 r.).

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie w Banku BPH S. A. o numerze: 21 1060 0076 0000 3210 0017 7900 . W tytule przelewu należy wpisać: Konferencja PolSenior, imię, nazwisko uczestnika zjazdu.

Opłaty można dokonać również podczas konferencji (forma płatności: tylko gotówka).

Certyfikaty i punkty edukacyjne

Na zakończenie konferencji uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające uzyskanie punktów edukacyjnych przyznanych przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie.

Abstrakty

Abstrakty (1500 znaków tekstu, nie licząc listy autorów i afiliacji) wystąpień ustnych (nieujętych w monografii) i posterów należy przesłać e-mailowo na adres a.szybalska@iimcb.gov.pl lub polsenior@iimcb.gov.pl do 14 sierpnia 2011 roku. Tematyka prac posterowych nie powinna pokrywać się z wystąpieniami prezentowanymi podczas sesji ustnych. Wystąpienia i postery mogą dotyczyć tylko projektu PolSenior. Prace o innej tematyce nie będą przyjmowane.

Rezygnacje

Rezygnacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej drogą pocztową, faksem(pod numerem 22 597 07 82) lub e-mailem na adres polsenior@iimcb.gov.pl do dnia 31 sierpnia 2011 roku. Po tym terminie zwroty nie będą realizowane.

Kontakt

W razie pytań w sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt
e-mailowy polsenior@iimcb.gov.pl lub telefoniczny pod numerem 22 597 07 82.

Komitet Naukowy Zjazdu:
prof. SHG dr hab. Piotr Błędowski – przewodniczący
dr Małgorzata Mossakowska – sekretarz
prof. dr hab. med. Andrzej Więcek
prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki
prof. dr hab. med. Andrzej Milewicz
prof. UŚ dr hab. Adam Bartoszek
prof. AWF dr hab. Andrzej Dąbrowski
prof. dr hab. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis
prof. dr hab. med. Jerzy Chudek
dr hab. med. Tomasz Zdrojewski
kategoria wpisu: konferencje i szkolenia
<< powrót