Skip to content

Łódzkie Dni Gerontologii 2012

W dniach 18-19 czerwca 2012 roku odbędą się kolejne Łódzkie Dni Gerontologii. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje o konferencji otrzymane od organizatorów.

Wzrost odsetka osób starszych występujący obecnie w Polsce, a zwłaszcza przesądzone w niedalekiej przyszłości przyspieszenie tempa tego procesu, pociąga za sobą różnorodne, aczkolwiek nie zawsze zawczasu uświadamiane, konsekwencje demograficzne, społeczne, ekonomiczne, kulturowe, medyczne. Wzrastająca świadomość konsekwencji przemian ludnościowych implikuje wzrost zainteresowania procesem starzenia się ludności badaczy zajmujących się gerontologią, polityką społeczną, demografią, socjologią, medycyną, naukami przyrodniczymi i dyscyplinami pokrewnymi.

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ jest organizatorem od wielu lat różnorodnych konferencji i seminariów poświęconych problematyce przyczyn, przebiegu i konsekwencji starzenia się ludności. W ramach tych Łódzkich Dni Gerontologii planowana jest w dniach 18-19 czerwca 2012 roku kolejna konferencja. Celem organizatorów tego przedsięwzięcia – Katedry Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej i Zakładu Demografii i Gerontologii Społecznej – jest umożliwienie wymiany poglądów osobom, które zawodowo zajmują się problematyką starzenia się ludności, starości i ludzi starszych, reprezentującym zarówno różnorodne szczegółowe dyscypliny naukowe, jak i praktykom.

W zamierzeniu organizatorów konferencji dyskusja powinna koncentrować się wokół poniższych zagadnień szczegółowych odnoszących się do Polski, jak i szerszego europejskiego kontekstu, a mianowicie:

– demograficznego procesu starzenia się ludności, ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowania terytorialnego oraz dualnego charakteru samego procesu starzenia się (tj. rozrostu populacji osób bardzo starych);

– kulturowego kontekstu starzenia się indywidualnego i demograficznego;

– relacji międzypokoleniowych;

– opieki formalnej i nieformalnej nad seniorami;

– roli seniorów jako konsumentów, nowego, ważnego segmentu rynku dóbr i usług;

– zadań polityki społecznej realizowanej na różnych szczeblach wobec ludzi starszych i starości;

– sytuacji ludzi starszych na rynku pracy;- warunków bytowych i jakości życia seniorów;

– umieralności osób starych i bardzo starych;

– stanu zdrowia seniorów, ich potrzeb zdrowotnych i możliwości przyszłego zaspokajania tychże potrzeb.

Powyższa lista nie powinna być traktowana jako wyczerpująca, lecz raczej jako propozycja tematyki wystąpień na konferencji. W przypadku chęci organizacji specjalnej sesji tematycznej (w tym i anglojęzycznej) prosimy o uprzedni kontakt z organizatorami konferencji.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń uczestnictwa w konferencji do dnia 31. stycznia 2012 roku na formularzu dostępnym na stronie www.demografia.uni.lodz.pl. Organizatorzy zamierzają wydać zgłoszone i pozytywnie ocenione przez zewnętrznych recenzentów referaty w postaci tomu wydanego w serii Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica (6 pkt według punktacji MNiSW). Referaty przygotowywane z myślą o publikacji (wraz z zapisem elektronicznym) powinny być przesłane do końca lutego 2012.Opłata za uczestnictwo w konferencji wynosić będzie 400 zł – przy czym opłata nie zawiera kosztu noclegów (dla doktorantów opłata ulgowa wynosi 250 zł).

Dodatkowe informacje odnośnie do konferencji uzyskać można od sekretarza naukowego konferencji dr Doroty Kałuży-Kopias ( dkaluza@uni.lodz.pl; Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41, 90-214 Łódź; tel. (42) 635 48 31) oraz na stronie www.demografia.uni.lodz.pl.

kategoria wpisu: aktualności
<< powrót