Skip to content

Program Zjazdu PTG – 5-6 grudnia 2013 – aktualizacja

Poniżej prezentujemy zaktualizowany program Zjazdu PTG.

 

Program zjazdu PTG 2013:

Czwartek – 5.12.2013

10.30-11.00: Otwarcie konferencji (prof. Piotr Błędowski – prezes PTG)

11.00-12.30: Sesja plenarna I

Przewodniczący: prof. Kornelia Kędziora-Kornatowska i prof. Małgorzata Halicka

11.00-11.30: Wyzwania współczesnej geriatrii – prof. Tomasz Grodzicki

11.30-12.00: Gdzie jest, a gdzie powinna być gerontologia – dr Joanna Staręga-Piasek

12.00-12.30: Łagodne zaburzenia poznawcze – jak postępować? – prof. Barbara Bień

12.30 – 13.00: przerwa kawowa

13.00-15.00: Walne zebranie członków PTG

15.00-15.45: Obiad

15.45-17.15: Sesja plenarna II

Przewodniczący: prof. Tomasz Grodzicki i prof. Jerzy Krzyszkowski

15.45-15.55: wręczanie nagród w konkursie PTG na najlepsze prace magisterskie i doktorskie z gerontologii

15.55-16.20: Pomyślne starzenie – czy rzeczywiście możliwe? prof. Kornelia Kędziora-Kornatowska

16.20-16.45: Gerontologia społeczna a socjologia starości – dr hab. Piotr Czekanowski

16.45-17.10: PolSenior – wnioski z projektu i perspektywy – dr Małgorzata Mossakowska

17.10-17.35: Nowoczesne technologie w opiece nad osobami starszymi – dr Zofia Szweda-Lewandowska

17.35 – 18.00: przerwa kawowa

18.00-19.15: Sesje tematyczne

Sesja medyczna – geriatrycznaSesja społeczna
Przewodnicząca: dr hab. med. Anna SkalskaPrzewodniczący: prof. Bogusława Urbaniak
18.00-18.15: Dr hab. med. Barbara Gryglewska – Prewencja i leczenie zakażenia Clostridium difficile u starszych chorych18.00-18.15: dr Jolanta Perek-Białas – Analizy z zakresu gerontologii dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej: stan obecny, perspektywy
18.15-18.30: Dr hab. med. Jan Szewieczek, Dulawa J., Legierska K., Hornik B., Włodarczyk-Sporek I., Janusz-Jenczeń M., Batko-Szwaczka A. – Zależność stanu czynnościowego i 6-miesięcznej przeżywalności osób stuletnich18.15-18.30: mgr Andrzej Klimczuk – Gospodarka srebrna, społeczna i kreatywna. Próba analizy relacji
18.30-18.45: Doc. Z. Beata Wojszel, A. Kasiu­kiewicz, K. Klimiuk – Ocena terapii cukrzycy w starości- dwuletnia analiza retrospektywna pacjentów hospitalizowanych w oddziale geriatrii18.30-18.45: dr Katarzyna Bałandynowicz-Panfil – Starsi konsumenci jako grupa docelowa w komunikacji rynkowej
18.45-19.00: Dr Janina Kokoszka-Paszkot – Model opieki geriatrycznej w powiecie gorlickim18.45-19.00: prof. Małgorzata Halicka, L. Dakowicz, A. Skreczko – Świadomość wychowawcza rodziny w ujęciu generacyjnym
19.00-19.15: Dr Robert Błaszczak – Pacjent w podeszłym wieku z chorobą Parkinsona- innowacje w leczeniu19.00-19.15: dr Alicja Zbierzchowska – Miejsce senioróww rodzinie

19.15 – Kolacja

 

Piątek – 6.12.2013

9.00-10.40: Sesja plenarna

Przewodniczący: prof. Barbara Bień i dr hab. Piotr Czekanowski

09.00-09.25: Telegeriatria – dr Jarosław Derejczyk

09.25-09.50: Zagrożenia wynikające z sarkopenii – doc. Anna Skalska

09.50-10.15: Wymiar sprawiedliwości i organy ścigania wobec problemu przemocy w stosunku do osób starszych – prof. Jerzy Halicki, prof. M. Halicka, mgr E. Kramkowska, dr A. Szafranek, dr K. Czykier

10.15- 10.40: Aktywność w starości i na jej przedpolu. Możliwości i ograniczenia – prof. Halina Worach-Kardas

10.40 – 11.00: przerwa kawowa

Równolegle od godz. 9.00 do godz. 13.45 – sesja plakatowa w sali obok sali plenarnej

L.pImię i nazwisko autoraTytuł
1R. Kroll – Balcerzak, , K. Sawiński, A. Balcerzak, M. KomarnickiNowotwory układu chłonnego u osób w wieku podeszłym – opis przypadku klinicznego
2A. GamrowskaStarość jako wyzwanie – proaktywne radzenie sobie
a jakość życia w okresie późnej dorosłości
3Sł. Tobis Fotografia w terapii osób starszych, w opinii studentów pielęgniarstwa
4St. Steuden, P. Brudek, A. GamrowskaMałżeństwo po sześćdziesiątce-poezja czy rzemiosło? Religijne korelaty zadowolenia z małżeństwa w okresie wczesnej starości
5A. Pławiak-Mowna, J. Hoffmann-Aulich, A. Wojciechowska-ŁąckaWybrane aspekty wykorzystania rozwiązań technologicznych dedykowanych monitorowaniu i ochronie zdrowia pacjentów geriatrycznych
6M. Halicka, J. Halicki, E. Kramkowska, A. Szafranek, K. CzykierPrzemoc w związku małżeńskim ludzi starych w świetle analiz sądowych
7M. Humańska, K.Biel , B.Haor , M.Głowacka, L.Rezmerska , A.Kosobucka D.Ponczek , M.FelsmannOcena zdrowia psychicznego u pensjonariuszy w wieku podeszłym
8A. MilerPostępowanie współczesna Koncepcją Bobath w chorobie Parkinsona
9D. Kozieł, M. Kaczmarczyk, St. GłuszekProfil zachowań zdrowotnych osób starszych w związku z podejmowaną aktywnością edukacyjną
10M. Kaczmarczyk, D. Kozieł, El. Kamusińska, El. Trafiałek, St. GłuszekPoziom sprawności funkcjonalnej a zapotrzebowanie na opiekę osób starszych zamieszkujących w środowisku domowym
11I. Ciuba, K. Marczewski, A.Głuszewska, B.Gryglewska, K.Szczerbińska , A.Skalska , T.GrodzickiLeczenie nadciśnienia tętniczego u chorych na nowotwory w wieku podeszłym czy czas na zmiany?
12A.Głuszewska , B.Gryglewska, K. K.Szczerbińska , A.Skalska , T.GrodzickiSkala ISAR (Identification of Seniors at Risk) jako wskaźnik ryzyka dłuższej hospitalizacji osób starszych
13E. NaszydłowskaWybrane wskaźniki stanu zdrowia osób starszych -przebywających w ośrodkach dla ludzi bezdomnych
14R. Krzymińska-Siemaszko , K.Wieczorowska-TobisProblem niedożywienia i jego ryzyka u osób w podeszłym wieku z makroregionu północno-zachodniego Polski
15J. Połosak, M. Owczarz, M. Roszkowska-Gancarz, M. Puzianowska-KuźnickaEkspresja genów naprawy DNA CSA i CSB zmienia się podczas starzenia człowieka w PBMC
16A. Skalska, M. Fedyk-Łukasik, B. Gryglewska, P. Fatyga, T. GrodzickiStan odżywienia a sprawność fizyczna i wskaźniki stanu zapalnego u osób starszych z wielochorobowością
17A. Klich – Rączka,
K.Piotrowicz , A.Skalska, T.Grodzicki
Epidemiology of Dementia in Polish Elderly – The Results of The Population-Based PolSenior Study
18D. M. WalczakPolska Cyfrowa Równych Szans jako metoda aktywizacji i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu pokolenia 50+
19K. Czykier, A. RudnikCzłowiek stary jako podmiot oddziaływań edukacyjnych
20O.Beck, K. Kędziora – Kornatowska, J. GłówczewskaWybrane aspekty stylu życia a zaburzenia poznawcze u osób starszych

 

11.00-13.00: Sesje tematyczne

Sesja medyczna – geriatryczno-psychologicznaSesja społeczna
Przewodniczący: prof. Anna SkrzekPrzewodniczący: prof. Olga Kowalczyk
11.00-11.15: Prof. Stanisław Głuszek, R. Stępień, M. Kaczmarczyk, D. Kozieł – Ryzyko powikłań pooperacyjnych u osób w wieku starszym11.00-11.15: prof. Barbara Szatur-Jaworska – Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Uwagi na podstawie raportu RPO
11.15-11.30: Prof. Krzysztof Marczewski – Świadoma zgoda na leczenie osób najstarszych11.15-11.30: dr Łukasz Jurek – Opieka nad osobami starszymi: ujęcie modelowe
11.30-11.45: mgr Magdalena Stafińska – Polipragmazja jako problem wieku starszego – doniesienie wstępne11.30-11.45: dr Joanna Plak – Niepełnosprawność seniorów- wyzwania dla polityki społecznej
11.45-12.00: dr Jerzy Foerster – Negatywne skutki terapii skojarzonej: statyną, inhibitorem konwertazy angiotensyny i amlodypiną u 60-cio letniego sportowca11.45-12.00: dr inż. Anna Pławiak-Mowna, J. Hoff­mann-Aulich, A. Wojciechowska-Łącka – Wybrane aspekty wykorzystania rozwiązań technologicznych dedykowanych monitorowa­niu i ochronie zdrowia pacjentów geriatrycznych
12.00-12.15: dr Anna Mikosik, A. Jasiulewicz, J. Frąckowiak, K. Ruckemann-Dziur­dzińska, J. Foerster, D. Schetz, J. Witkowski – Możliwy udział zmian aktywności kalpainy w procesach starzenia się ludzkich limfocytów T wśród osób długowiecznych Polski12.00-12.15: dr Małgorzata Kaczmarczyk, D. Kozieł, E. Kamusińska, E. Trafiałek, St. Głuszek – Poziom sprawności funkcjonalnej a zapotrzebowanie na opiekę osób starszych zamieszkujących w środowisku domowym
12.15-12.30: dr Adriana Schetz – Rola móżdżku w procesach poznawczo-emocjonalnych12.15-12.30: dr Justyna Mazurek, D. Szcześniak, S. Kropińska, K. Wieczorowska-Tobis, H. Kachaniuk H, J. Rymaszewska – Potrzeby osób starszych przebywających w domach pomocy społecznej w Polsce – wyniki wstępne
12.30-12.45: dr Dorota Niewiedział – Po co ludziom starym depresja?12.30-12.45: dr Anna Szafranek – Czynniki sprzyjające przemocy z udziałem osób starszych w domach pomocy społecznej na Podlasiu
12.45-13.00: dr Olga Stępień-Wyrobiec – Zastosowanie adaptacji wywiadu telefonicznego TICS (Telephone Interview for Cognitive Status ) do diagnostyki zaburzeń funkcji poznawczych u chorych w starszym wieku – badanie pilotowe12.45-13.00: dr Paweł Kubicki – Miasta przyjazne seniorom. Samorząd terytorialny wobec starości

13.00 – 13.45: lunch

13.45-15.45: Sesje tematyczne

Sesja medyczna – fizjoterapeutycznaSesja edukacyjna
Przewodniczący: doc. Z. Beata WojszelPrzewodniczący: prof. Bożena Kołaczek
13.45-14.00: prof. Anna Skrzek, K. Rożek, Z. Ignasiak, T. Sławińska – Kondycja biologiczna osób starszych w świetle analizy skupień13.45-14.00: dr Joanna Hoffmann-Aulich – Czy polski senior jest szczęśliwy?
14.00-14.15: Prof. Krystyna Rożek, A. Skrzek, T. Sławińska, Z. Ignasiak – Analiza związków sprawności fizycznej osób starszych z parametrami czynnoś­ciowymi układu oddechowego14.00-14.15: dr Anna Leszczyńska-Rajchert- Edukacja międzypokoleniowa oraz integracja między­pokoleniowa jako wyzwania współczesnej gerontologii
14.15-14.30: dr Wioletta Dziubek-Rogowska, A. Wilk, J. Kowalska – Ocena równo­wagi i chodu pacjentów objętych fizjoterapią w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym14.15-14.30: dr Joanna Borowik – Aktywność ludzi starych w kontekście zadowolenia z życia
14.30-14.45: dr Adrianna Borowicz – Wpływ rehabilitacji na ból dolnego odcinka kręgosłupa u osób starszych14.30-14.45: dr Krzysztof Czykier, A. Rudnik – Człowiek stary jako podmiot oddziaływań edukacyjnych
14.45-15.00: dr Andrzej Stogowski – Wsparcie screaningu potrzeb osób starszych. Wielkopolski Latający Uniwersytet Gerontologiczny14.45-15.00: dr Katarzyna Salamon-Krakowska – Edukacyjno-terapeutyczne walory metody „Bones for Life” – zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku

15.00-15.15: Podsumowanie i zamknięcie konferencji

L.pImię i nazwisko autoraTytuł
1R. Kroll – Balcerzak, , K. Sawiński, A. Balcerzak, M. KomarnickNowotwory układu chłonnego u osób w wieku podeszłym – opis przypadku klinicznego
2A. GamrowskaStarość jako wyzwanie – proaktywne radzenie sobie
a jakość życia w okresie późnej dorosłości
3Sł. TobisFotografia w terapii osób starszych, w opinii studentów pielęgniarstwa
4St. Steuden, P. Brudek, A. GamrowskaMałżeństwo po sześćdziesiątce-poezja czy rzemiosło? Religijne korelaty zadowolenia z małżeństwa w okresie wczesnej starości
5A. Pławiak-Mowna, J. Hoffmann-Aulich, A. Wojciechowska-ŁąckaWybrane aspekty wykorzystania rozwiązań technologicznych dedykowanych monitorowaniu i ochronie zdrowia pacjentów geriatrycznych
6M. Halicka, J. Halicki,
E. Kramkowska, A. Szafranek, K. Czykier
Przemoc w związku małżeńskim ludzi starych w świetle analiz sądowych
7 M. Humańska, K.Biel , B.Haor , M.Głowacka, L.Rezmerska , A.Kosobucka D.Ponczek , M.FelsmannOcena zdrowia psychicznego u pensjonariuszy w wieku podeszłym
8A. MilerPostępowanie współczesna Koncepcją Bobath w chorobie Parkinsona
9D. Kozieł, M. Kaczmarczyk, St. GłuszekProfil zachowań zdrowotnych osób starszych w związku z podejmowaną aktywnością edukacyjną
10M. Kaczmarczyk, D. Kozieł, El. Kamusińska, El. Trafiałek, St. GłuszekPoziom sprawności funkcjonalnej a zapotrzebowanie na opiekę osób starszych zamieszkujących w środowisku domowym
11I. Ciuba, K. Marczewski
A.Głuszewska , B.Gryglewska, K.Szczerbińska , A.Skalska , T.Grodzicki
Leczenie nadciśnienia tętniczego u chorych na nowotwory w wieku podeszłym czy czas na zmiany?
12A.Głuszewska , B.Gryglewska, K. K.Szczerbińska , A.Skalska, T.Grodzicki Skala ISAR (Identification of Seniors at Risk ) jako wskaźnik ryzyka dłuższej hospitalizacji osób starszych
13E. NaszydłowskaWybrane wskaźniki stanu zdrowia osób starszych -przebywających w ośrodkach dla ludzi bezdomnych
14R. Krzymińska-Siemaszko , K.Wieczorowska-TobisProblem niedożywienia i jego ryzyka u osób w podeszłym wieku z makroregionu północno-zachodniego Polski
15J. Połosak, M. Owczarz, M. Roszkowska-Gancarz, M. Puzianowska-KuźnickaEkspresja genów naprawy DNA CSA i CSB zmienia się podczas starzenia człowieka w PBMC.
16A. Skalska, M. Fedyk-Łukasik, B. Gryglewska, P. Fatyga, T. GrodzickiStan odżywienia a sprawność fizyczna i wskaźniki stanu zapalnego u osób starszych z wielochorobowością
17A. Klich – Rączka,
K.Piotrowicz , A.Skalska, T.Grodzicki
Epidemiology of Dementia in Polish Elderly – The Results of The Population-Based PolSenior Study
18D. M. WalczakPolska Cyfrowa Równych Szans jako metoda aktywizacji i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu pokolenia 50+
19K. Czykier, A. RudnikCzłowiek stary jako podmiot oddziaływań edukacyjnych
20 O.Beck, K. Kędziora –Kornatowska, J. GłówczewskaWybrane aspekty stylu życia a zaburzenia poznawcze u osób starszych

kategoria wpisu: aktualności
<< powrót