Skip to content

Sprawozdania

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego Oddziału w Szczecinie
za okres 2012 – 2015

Na ostatnim Walnym zebraniu Szczecińskiego Oddziału PTG, które odbyło się 11.01.2012 wybrano, w drodze tajnego głosowania, a następnie ukonstytuowania się, Zarząd i Komisję Rewizyjną w składzie:

I.
1. Zarząd PTG O/Szczecin
Przewodniczący – Beata Bugajska
Wiceprzewodniczący – Marta Giezek
Sekretarz – Urszula Kozłowska
Skarbnik – Ewa Frąckiewicz
Członek- Urszula Majewska

2. Komisja Rewizyjna Oddziału
Przewodniczący – Ewa Rębacz
Z-a przewodniczącego – Anna Budnik
Członek – Janina Ligierko

II. Liczba członków
W okresie trwania kadencji liczba członków wynosiła odpowiednio:
2012 – 40 osób
2013 – 39 osób
2014 – 43 osób
2015 – 48 osób

III. Liczba spotkań Zarządu i spotkań naukowych
W okresie 2012-2015 odbyło się 19 posiedzeń Zarządu Oddziału PTG i 19 posiedzeń naukowych Towarzystwa. Frekwencja na zebraniach wahała się w granicach 30-50%

Liczba posiedzeń:

Zarządu

  • 2012 – 6
  • 2013 – 5
  • 2014 – 6
  • 2015 – 6

Towarzystwa 

  • 2012 – 5
  • 2013 – 4
  • 2014 – 5
  • 2015 – 5

IV. Tematyka spotkań
Tematyka spotkań koncentrowała się na problematyce gerontologii społecznej.
Wykłady naukowe odbyły się na 15 spotkaniach. Na 4 spotkaniach, towarzystwo zajmowano się koncepcyjnym opracowaniem seminarium, konferencji, dyskusją nad sytuacją osób starszych w regionie, działaniach podejmowanych wobec nich, a także inną działalnością statutową.
Rok 2012
1. Dr Beata Bugajska – Wartość starości we współczesnym świecie.
2. Lek. Urszula Majewska – O potrzebie rozwoju geriatrii w regionie. 
3. Dr Marta Giezek – Pomoc osobom starszym w Szczecinie – w obliczu wyzwań.
4. Dr Beata Bugajska – Seminarium Świat przyjazny starości – aspekty społeczne i teoretyczne.
5. Dr Marta Giezek – Praca Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w aspekcie pomocy osobom starszym.

Rok 2013

1. Mgr Małgorzta Wiścicka – Poziom życia gospodarstw domowych osób starszych.
2. Mgr Jacek Ciechanowicz – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie ze szczególnym zwróceniem uwagi na przemoc wobec osób starszych.
3. Dr Beata Bugajska – Projekt standaryzacji usług opiekuńczych dla osób starszych.
4. Dr Marta Giezek – Działalność Klubu Seniora w Szczecinie. 

Rok 2014

1. Dr Magdalena Kamińska – Ocena czynników ryzyka upadków u osób w wieku geriatrycznym. 
2. Mgr Rafał Iwański – Wzrost gospodarczy w perspektywie starzejącego się społeczeństwa. 
3. Dr Bąk Iwona – Aktywność turystyczna seniorów na tle badań empirycznych.
4. Dr Zuzanna Goluch – Koniuszy – Dieta a sen.
5. Lek. med. Urszula Majewska – Współczesne problemy geriatrii.

Rok 2015

1. Dr Marta Giezek – Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2015 – 2020 – opieka nad osobami starszymi.
2. Dr Marta Giezek – Kierunki wdrażania w zakresie polityki senioralnej.
3. Mgr Jacek Kurpisz – Ekspresja seksualna w okresie późnej dorosłości.
4. Dr Celina Timoszyk – Tomczak Podróż w czasie. Warsztat rozwoju osobistego osób starszych.
5. Dr Beata Bugajska – Jubileusz XX-lecia Szczecińskiego Oddziału PTG.

V. Konferencje Naukowe organizowane przez oddział
W okresie sprawozdawczym Szczeciński Oddział PTG współorganizował 8 różnorodnych przedsięwzięć naukowych. Były to konferencje, seminaria.

2012
1. W 2012 szczeciński oddział PTG zorganizował we współpracy z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego I Seminarium naukowe „Świat (nie) przyjazny starości – 11 stycznia 2012r, celem którego było zwrócenie uwagi na pilną potrzebę rozwoju geriatrii w regionie. Podczas seminarium przedstawiliśmy list otwarty zwracając uwagę na konieczność zmian w zakresie organizacji systemu pomocy i ochrony zdrowia osób starszych. W trakcie trwania konferencji członkowie PTG wygłosili wykłady na temat: dr Beata Bugajska Wartość starości we współczesnym świecie, lek. Urszula Majewska O potrzebie rozwoju geriatrii w regionie , dr Marta Giezek Pomoc osobom starszym w Szczecinie – w obliczu wyzwań oraz wzięli udział w dyskusji panelowej z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta : B. Bugajska, U. Majewska, M. Giezek, R. Budzisz.

2. W maju 2012 PTG współorganizowało Konferencje naukową „Świat przyjazny starości” z udziałem Rzecznika Praw Obywatelskich, oraz warsztaty dla seniorów z regionu. W trakcie trwania konferencji członkowie PTG wzięli udział w dyskusji panelowej z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta : B. Bugajska, U. Majewska, M. Giezek, R. Budzisz.

3. W listopadzie zostało zorganizowane III seminarium z cyklu „Świat przyjazny starości – aspekty społeczne i medyczne”. Udział w nim wzięły między innymi: Dr Beata Bugajska, dr hab. prof. US Ewa Frąckiewicz. Seminarium towarzyszyła medyczna akcja informacyjna. W tym celu zorganizowano różne stoiska informacyjno-edukacyjne np. Narodowego Funduszu Zdrowia, Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii.

2013
1. Pomoc w organizacji Konferencji Regionalnej UTW: Myślimy globalnie – działamy regionalnie; 10-11 czerwca 2013 r.
2. W 2013 szczeciński oddział PTG zorganizował we współpracy z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego IV Seminarium naukowe „Świat (nie) przyjazny starości – Szkoła jako przestrzeń dialogu pokoleń; 25-26 października 2013 r.

2014
W 2014 roku Szczeciński Oddział PTG nie współorganizował seminariów, konferencji.

2015
1. Współpraca przy organizacji V Zachodniopomorskiego Forum Liderów UTW, 17 – 18.09.2015.
2. Współorganizacja VI Konferencji Naukowej z cyklu „Świat przyjazny starości”, pt. „Senior w rodzinie i dla rodziny”, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 8–9.10.2015, zorganizowana z okazji Jubileuszu XX – lecia szczecińskiego Oddziału PTG, która odbyła się w dniach 08 – 09.2015 w Szczecinie.
3.Współpraca przy organizacji V Zachodniopomorskiego Forum Liderów UTW, 17 – 18 września 2015

VI. Szkolenia organizowane przez oddział
1. W kadencji 2012 – 2015 oddział nie organizował szkoleń. Zapoczątkował jednak możliwość uczestnictwa w warsztatach organizowanych z myślą o seniorach z terenu województwa zachodniopomorskiego. Przykładowe warsztaty: Starość bez upadków, Podróż w czasie. Warsztat rozwoju osobistego osób starszych, Osoby starsze w sieci. Pokaz wykorzystania komputera do ćwiczeń funkcji poznawczych, Godna starość w chorobie Alzheimera, Żywienie przyjazne starości.

VII. Aktywność naukowa
W okresie sprawozdawczym członkowie Oddziału uczestniczyli w 37 konferencja naukowych poświęconych tematyce gerontologicznej. Szczególnie owocny pod tym względem był rok 2015, gdzie liczba uczestnictwa wynosiła ponad 50% w przedstawianym czasie. Szczegółowy wykaz został umieszczony poniżej.

A/ konferencjach naukowych PTG
Uczestnictwo członków Szczecińskiego Oddziału PTG między innymi dr Beaty Bugajksiej, dr Magdaleny Kamińskiej w XII Zjeździe Naukowym PTG pod hasłem „Gerontologia wobec nowych wyzwań”, który odbył się w Poznaniu z dniach 5-6 grudnia 2013 roku.

B/udział w konferencjach naukowych poświęconych tematyce gerontologicznej

2012
1. B. Bugajska: Dzień Mózgu – Konferencja Naukowa Szczecin 2012 – udział w dyskusji panelowej – temat wystąpienia: „Poprawa stanu geriatrii = lepsza starość”
2. B. Bugajska: Seminarium międzypokoleniowe: Europa w moim regionie Wykład: Poziom lokalny – analiza społeczna
3.M. Kamińska: Udział w VI Międzynarodowym Kongresie Zdrowia Publicznego oraz II Bałtyckim Sympozjum Naukowo-Szkoleniowym „Miedzy Medycyną Kliniczną a Zdrowiem Publicznym” Międzyzdroje 31.05. – 02.06.2012 r. Wygłoszenie wystąpienia pt. “Ocena zagrożenia niedożywieniem pacjentów w wieku podeszłym objętych podstawową opieką zdrowotną w kontekście ryzyka upadku” autorska Magdaleny Sylwii Kamińskiej i Jacka Brodowskiego.
3. Udział w Seminarium Naukowo-Szkoleniowym pt. “Starość w aspekcie wielokulturowym – problemy opiekunów i pacjentów”, Szczecin, 17.10.2012.M. Kamińska, B. Bugajska (wykład nt. Uniwersytety Trzeciego Wieku); Marta Giezek (wykład nt. Pomoc społeczna wobec potrzeb osób starszych).
4. Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszeń Alzheimerowskich – Beata Bugajska, Irena Szymanowska
5. Dr hab. Ewa Frąckiewicz wizyta studyjna Targi Aktywni 50+, Poznań 17.03.2012

2013
1. Dr Beata Bugajska, Konferencja Naukowa towarzysząca Jubileuszowi V-Lecia Polickiego UTW: „Senior we współczesnym świecie”. Temat wykładu: Aktywność w życiu seniorów. 14 maja 2013
2. Dr Beata Bugajska, Konferencja Naukowa: Szczecin przyjazny rodzinie „Oferta szczecińskich organizacji pozarządowych jako element wspierający współczesną rodzinę”; – wykład nt.: “Sektor pozarządowy w systemie wsparcia osób starszych” -18.05.2013
3. Dr Beata Bugajska, Konferencja z cyklu „Świat przyjazny starości”, pt. Szkoła jako przestrzeń dialogu pokoleń. 24-25.09. 2013. Wykład wprowadzający: Starość jako potencjał. Temat wystąpienia: Szkoła łącząca pokolenia – nowy wymiar koncepcji szkoły środowiskowej
4. Magdalena Siusta, 21 październik 2013 uczestniczyła w Seminarium naukowo -szkoleniowym pt. “Oblicza starości – ujęcie medyczne, biologiczne i psychospołeczne”
5. Dr Urszula Kozłowska, Współorganizacja XV Zjazdu Socjologicznego w Szczecinie, „Co po kryzysie?”, Szczecin 11-14 września 2013

2014

1. Dr n. med. Magdalena Kamińska, III Bałtyckie Sympozjum Naukowo – Szkoleniowe „Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania – Edukacja – Współpraca”, Szczecin, 10–12 kwietnia 2014 r.
2. Dr n. med. Magdalena Kamińska -Konferencja szkoleniowa pt. „Pielęgniarka Rodzinna wsparciem dla pacjentów niesamodzielnych i ich opiekunów – Damy Radę z Pielęgniarką Rodzinną”, Szczecin, 27 czerwca 2014r.
3. Dr n. med. Magdalena Kamińska -II Ogólnopolski Kongres Starzenia Się „Pacjent 65+ w codziennej praktyce lekarskiej”, Sopot 30-31 maja 2014r.
4. Seminarium Naukowo-Szkoleniowe pt. „ Pozytywne starzenie się wyzwaniem dla zdrowia publicznego, Szczecin, 6 października 2014r.
5. Dr n. med. Magdalena Kamińska, dr Beata Bugajska; dr Zuzanna Goluch – Koniuszy –Konferencja nt. Aktywność Fizyczna Osób Starszych i Niepełnosprawnych Wałcz, 21 października 2014r.
6. Dr Beata Bugajska – XXIV. Zjazd PSSPS, 5-7 listopada 2014 Toruń połączony z Seminarium Naukowym pt. Rodzina w pracy socjalnej, referat nt.: Praca socjalna z osobą starszą i jego rodziną w perspektywie autorskiej koncepcji geragogiki odwagi, Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej.
7. Dr Beata Bugajska – XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz 18-21 września 2014; referat Przyszłość osób starszych (współautor C. Timoszyk – Tomczak).
8. Dr Beata Bugajska – V edycja konferencji naukowej z cyklu: Świat przyjazny starości, pt. Senior dla Seniora i Juniora, wystąpienie nt. Mentoring – nowa metoda edukacji i odkrywania potencjału seniorów. 15-16.09.2014 r.
9. Prof. Ewa Frąckiewicz: Konferencja Politechniki Gdańskiej, grudzień 2014: Senior jako uczestnik rynku e-usług – stan obecny i perspektywy.

2015
1. Beata Bugajska Referat pt. Odwaga życia w starości, wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Aktywność fizyczna osób starszych i niepełnosprawnych”, PWSZ w Wałczu, Wałcz 17–19.06.2015.
2. Beata Bugajska Referat pt. Geragogika odwagi – w stronę personalizacji życia w okresie późnej dorosłości, wygłoszony podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Starzenie się i późna dorosłość w dyskursie międzypokoleniowym”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 29.04. 2015.
3. Beata Bugajska Referat pt. Ubezpieczenie pielęgnacyjne w systemie wsparcia rodziny w opiece nad osobą starszą, wygłoszony podczas VI Konferencji Naukowej z cyklu „Świat przyjazny starości”, pt. „Senior w rodzinie i dla rodziny”, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 8–9.10.2015.
4. Beata Bugajska Referat pt. Inkluzja osób starszych w proces kształcenia w szkole wyższej, wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Znane i nieznane oblicza starości jako obszar wyzwań dla społeczeństw XXI wieku”, SGGW w Warszawie, 9.06.2015.
5. Beata Bugajska Referat pt. Rozwój wolontariatu i mentoringu seniorów jako proces budzenia sił społecznych, wygłoszony podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Sens i bezsens starości”, pt. „Niepełnosprawność i starość w wymiarze poznawania, przeżywania i percepcji społecznej”, Uniwersytet w Białymstoku, Supraśl/Białystok 14–16.05.2015.
6. Beata Bugajska Referat pt. Problemy seniorów w zakresie włączania społecznego Seminarium naukowe PROfesjonalizacja senioralnych NGO – 26.11.2015. Organizator Fundacja Sektor 3. Szczecin
7. Beata Bugajska Udział w panelu dyskusyjnym pt. „Kształcenie regionalne w programach UTW” podczas konferencji naukowej pt. „Uniwersytety Trzeciego Wieku na Pograniczach”, 11–13.06 2015 Gryfino.
8. Marta Giezek, Referat pt. Poszkodowanym Przestępstwem Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie na rzecz osób doznających przemocy, Seminarium inaugurujące Tydzień Pomocy Osobom, 23-02-2015 Szczecin
10. Marta Giezek, Referat pt. Zjawisko bezdomności osób starszych – aspekt społeczny i zdrowotny, Sympozjum Bałtyckie „Pacjent 60+ w systemie opieki zdrowotnej – badania, edukacja, współpraca”, 21-23.05.2015 r. Szczecin.
12. Marta Giezek, Referat pt. Udzielanie pomocy seniorom z wadą słuchu w formie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, Głusi w przestrzeni publicznej Szczecin – miasto przyjazne dla osób z wadą słuch, 28-07-2015 r. Szczecin.
13. Marta Giezek, Referat pt. Przemoc – zagrożone bezpieczeństwo, Konferencja z okazji Obchodów Dnia Osób z chorobą Alzheimera, 18-09-2015 r. Szczecin.
14. Marta Giezek, Referat pt. 1.Doskonalenie systemu wsparcia osób starszych w świetle Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2015 – 2020, 2.Współprowadzenie sesji tematycznej „człowiek stary w rodzinie perspektywa pracy socjalnej i pomocy społecznej”, XXLecie PTG, 09-10.10.2015 r. Szczecin.
15. Marta Giezek, Referat pt. W poszukiwaniu rozwiązań doskonałych w opiece nad osobami starszymi – możliwości pomocy społecznej, Konferencja pt: „Późna Dorosłość” organizowana przez Szczecińską Izbę Pielęgniarek i Położnych, 23-25. 10.2015 r. Międzyzdroje.
16. Marta Giezek, Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Samotność człowieka w zdrowiu i chorobie”, 09-10. 11. 2015 r. Barlinek (udział bierny).
17. Zuzanna Goluch-Koniuszy, Fugiel J., Referat pt. Ocena wpływu czynników żywieniowych na problem występowania zaburzeń snu u kobiet po 60 roku życia. VI Konferencja Naukowa z cyklu Świat przyjazny starości pt.: „Senior w rodzinie i dla rodziny”, 08-09.10.2015 r. Szczecin.
18. Joanna Fugiel, Zuzanna Goluch-Koniuszy, Referat pt., Wpływ interwencji żywieniowej na stan odżywienia i skład ciała osób psychicznie chorych po 60 roku życia, mieszkańców domu opieki społecznej. VI Konferencja Naukowa z cyklu Świat przyjazny starości pt.: „Senior w rodzinie i dla rodziny”, 08-09.10.2015r. Szczecin.
19. Zuzanna Goluch-Koniuszy, Referat pt. Żywienie wspomagające aktywność ruchową – profilaktyka osteoporozy, Międzynarodowa Konferencja naukowa nt. „Sport, turystyka i rekreacja – wyzwania współczesności”, 18 – 19.06.2015 r. Wałcz.
20.Urszula Kozłowska, Promocja zdrowia wobec osób niepełnosprawnych w podeszłym wieku, Międzynarodowa Konferencja naukowa nt. „Sport, turystyka i rekreacja – wyzwania współczesności”, 18 – 19.06.2015 r. Wałcz.

C/ udział w międzynarodowych, zagranicznych konferencjach naukowych:
W trakcie kadencji członkowie PTG w Szczecinie wzięli udział w 9 międzynarodowych, konferencjach naukowych, w tym 7 zagranicznych, /poniżej szczegółowy wykaz/

2012
1. Anna Budnik 03-07/09/2012 r. Międzynarodowe Forum Edukacyjnym w Greifswaldzie Temat wystąpienia:: „Potencjał osób starszych dla społeczeństwa obywatelskiego”.
2. Beata Bugajska : Videokonferencja organizowana przez Uniwersytet w Cardiff: GLOBAL ISSUES IN HEALTH AND SOCIAL CARE 20.02.2012. Temat referatu: Helthcare System and System of Social Assistance in Poland -in the context of socio-cultural change.
3. Beata Bugajska: Videokonferencja organizowana przez Uniwersytet w Cardiff: GLOBAL ISSUES IN HEALTH AND SOCIAL CARE 27.02.2012. Temat referatu: Elderly care in Poland- case study. Universities of the Third Age in Poland

2013
1. Magdalena Siusta – uczestnictwo w II Międzynarodowej Międzyuczelnianej Konferencji Dzień Mózgu w Szczecinie
2. Dr hab. prof. US Ewa Frąckiewicz – 20.09.2013, wykład podczas XIX międzynarodowej konferencji Grupy PGV, Katowice
3. Dr Beata Bugajska – Videokonferencja dla studentów Uniwersytetu w Cardiff organizowana przez Uniwersytet w Cardiff: GLOBAL ISSUES IN HEALTH AND SOCIAL CARE 18.02.2013. Temat referatu: Helthcare System and System of Social Assistance in Poland -in the context of socio-cultural change.
4. Videokonferencja organizowana przez Uniwersytet w Cardiff: GLOBAL ISSUES IN HEALTH AND SOCIAL CARE 25.02.2013. Temat referatu: Elderly care in Poland- case study. Universities of the Third Age in Poland

2014
1. IInd International Conference on Time Perspective 29 lipca – 1 sierpnia 2014 Warszawa; 2 plakaty: Some aspects the future time prerspective in old age; Transcenndental future in old age (współautor C. Timoszyk – Tomczak).
2015
1. Beata Bugajska, Magdalena Leszko (2015). Poster pt. Knowledge and Beliefs about Alzheimer’s Disease among Young and Older Adults in Poland, Konferencja Naukowa „Aging as a Lifelong Process – The Gerontological Society of America’s 68th Annual Scientific Meeting”, Orlando, Florida, 18–22.11.2015 .

D/ publikacje w czasopismach naukowych
W trakcie kadencji członkowie PTG w Szczecinie opublikowali 37 publikacji naukowych, 34 artykułów w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych, popularnonaukowych (1) oraz dwie autorski monografie /poniżej szczegółowy wykaz/

2012
1. B. Bugajska: Przyszłościowa perspektywa czasowa w starości. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego współautor C. Timoszyk-Tomczak.

2013
1. Rafał Iwański, Współczynnik obciążenia demograficznego a rozwój społeczny, (w:) Nowiny Lekarskie 2013 nr 1 (82) – Poznań: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
2. Rafał Iwański, Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich a sytuacja osób starszych na wsi, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis 299. Oeconomica 70 Szczecin: Akademia Rolnicza (AR) w Szczecinie
3. Rafał Iwański, Rozdział w monografii naukowej: Osoby 50+ na rynku pracy / red. Kazimierz Pająk. [Aut.] Iwański Rafał, (w:) Funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej: wzrost gospodarczy – demografia – Poznań: CeDeWu
4. Ewa Frąckiewicz, L’utilisation d’Internet par les personnes âgées – le cas de la Pologne, ZN Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 151, Katowice 2013
5. Goluch-Koniuszy Z., Rygielska M. Ocena sposobu żywienia rolników z województwa zachodniopomorskiego w aspekcie dietoprofilaktyki zespołu niedoboru testosteronu. Przegl. Urolog. 2013, /1(77)
6. Goluch-Koniuszy Z., Rygielska M., Nowacka I., Nutritional status and nutritional habits of men with benign prostatic hyperplasia and prostate cancer- preliminary investigation. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment., 2013, 12(3)
7. Goluch-Koniuszy Z., Giezek M. Stan odżywienia, skład ciała a sposób żywienia otyłych kobiet w wieku 60-85 lat, słuchaczek Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szczecinie. Hygeia Public Health (w recenzji)
8. Miscellanea Anthropologica et Sociologica”, „Disease, Illness, Seakness. Obrazy choroby w polskim społeczeństwie” (red.) M. Gajewska, U. Kozłowska, S. Timmermans, nr 14 (2)/2013. W numerze, w części Recenzje i sprawozdania znalazły się między innymi recenzja książki C. Timoszyk – Tomczak, B. Bugajska Przyszłościowa perspektywa starości (O. Kalinowska J. Macała – Masłowska) oraz sprawozdanie z z cyklu konferencji Świat (nie)przyjazny starości (O. Kalinowska J. Macała – Masłowska)
9. Magdalena Sylwia Kamińska, Ocena czynników ryzyka upadków u osób w wieku geriatrycznym, Tytuł całości: W: Nauki o zdrowiu, badania, edukacja, współpraca. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa oraz Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Nauk o Zdrowiu, Police, 22-23 marca 2013 r. Książka streszczeń.
10. Magdalena Sylwia Kamińska, Rola pielęgniarki rodzinnej w prewencji upadków w grupie pacjentów w wieku geriatrycznym, Fam. Med. Primary Care Rev, t. 15, nr 1/2013
11. Magdalena Sylwia Kamińska, Jacek Brodowski, Ocena zagrożenia niedożywieniem pacjentów w wieku podeszłym objętych podstawową opieką zdrowotną w kontekście ryzyka upadku, (w:) Między medycyną kliniczną a zdrowiem publicznym. VI Międzynarodowy Kongres Zdrowia Publicznego; II Bałtyckie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe. Międzyzdroje 31 maja – 02 czerwca 2012 r. Książka streszczeń.
12. B. Bugajska, Sztuka życia – ku geragogice odwagi, w: O społecznym znaczeniu tożsamości, miejsca i czasu życia. Szkice socjologiczne i gerontologiczne, red. D. Rancew-Sikora, C. Obracht-Prondzyński, M. Kaczmarczyk, P. Czekanowski, Gdańsk 2013
13. B. Bugajska, C. Timoszyk-Tomczak, Przyszłość w życiu osób starszych, w: Gerontologia Polska, 2013, t. 21, nr 2
14. B. Bugajska, C. Timoszyk – Tomczak, Selected Factors of Future Time Perspectives for Women and Meni Later adulthood, w: Polish Journal of Applied Psychology, ed. A. Kuczyńska 2013, Vol. 11. N 1, Published by the University of Wrocław Department of Psychology
15. B. Bugajska, Social exclusion of the elderly, w: Special Education: Learning,Education and rehabilitation, red, I. Ramik-Mażewska, T. Żółkowska, Editorial serie “Specialy Pedagogy _ Conception and the Reality” Vol II

2014
1. Dr Beata Bugajska: Monografia (współautor C. Timoszyk – Tomczak), Podróz w czasie . Warsztat rozwoju osobistego osób starszych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2014.
2. Dr Beata Bugajska: Uczelnia z misją – 35 lat Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szczecinie” w: Edukacja ustawiczna dorosłych 1/2014 Toruń.
3. Dr Beata Bugajska: Warsztat rozwoju osobistego – „Podróż w czasie” (współautor C. Timoszyk – Tomczak), w: Współczesne wyzwania gerontologii, s. 32- 47, Poznań 2014 r.
4. Dr Beata Bugajska: Komentarz na zamówienie do 7 numeru Magazynu Miasta poświęconego Krajowej Polityce Miejskiej.
5. Autorzy: Magdalena Sylwia Kamińska, Jacek Brodowski, Beata Karakiewicz.
Tytuł oryginału: Characteristics of the circumstances and consequences of falls in a group of geriatric patients in primary health care – Charakterystyka okoliczności wystąpienia i konsekwencji upadków w grupie pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej w wieku geriatrycznym, J. Publ. Health Nurs. Med. Rescue
6. Magdalena Sylwia Kamińska, Jacek Brodowski, Beata Karakiewicz.
Tytuł oryginału: Charakterystyka okoliczności wystąpienia i konsekwencji upadków w grupie pacjentów POZ w wieku geriatrycznym, W: Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca. III Bałtyckie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe, Szczecin, 10-12.04.2014 r. Książka streszczeń. Odpowiedzialni za całość, redakcja: Red. Beata Karakiewicz, Anna Jurczak, Joanna Pierzak-Sominka. Adres wydawniczy: Szczecin : Zapol, 2014.
7. Friedrich M., Goluch-Koniuszy Z. ”Ocena wpływu prozdrowotnej edukacji żywieniowej i wynikających stąd zmian zachowań żywieniowych na wartości wskaźników antropometrycznych i wskaźników przemian węglowodanowo-lipidowych u kobiet w wieku 65 – 85 lat. Probl. Hig. Epidemiol. 2014, 95(4), 934-940.
8. E. Frąckiewicz, Senior jako uczestnik rynku e-usług – stan obecny i perspektywy, Marketing i Rynek 2014, nr 11

W recenzji:
1. Goluch-Koniuszy Z., Giezek M. Stan odżywienia, skład ciała a sposób żywienia otyłych kobiet w wieku 60-85 lat, słuchaczek Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szczecinie. Hygeia Public Health (w recenzji).
Publikacja popularnonaukowa
1. Goluch-Koniuszy Z. Specyfika żywienia osób dojrzałych” w „Aktywność fizyczna osób starszych” Wyd. Ministerstwo Sportu i Turystyki 12-15, 2014

2015
1. Beata Bugajska Dziewiąta faza życia – próba rozszerzenia teorii psychospołecznego rozwoju E.H. Eriksona. W: Duchowość jako kategoria egzystencji i transcendencji w starości, (red.) Artur Fabiś, Aleksandra Błachnio; EXLIBRIS Biblioteka Gerontologii Społecznej, 2015 nr 1 (9), s. 19 – 36; (język polski), ISBN: 978-83-941568-3-1; ISSN: 2450-0232. 169 s. (3 pkt.)
2. Beata Bugajska, Celina Timoszyk- Tomczak, Przyszłość transcendentalna w starości, s.119 – 131. W: Duchowość jako kategoria egzystencji i transcendencji w starości, (red.) Artur Fabiś, Aleksandra Błachnio; EXLIBRIS Biblioteka Gerontologii Społecznej, 2015 nr 1 (9), (język polski), ISBN 978-83-941568-3-1; ISSN 2450-0232. 169 s. (3 pkt.)
3. Magdalena Leszko, Beata Bugajska, Towards creating a comprehensive care system for elders: an overview of long – term systems across the developed countries, (red.) Z. Szarota, J. Maćkowicz; EXLIBRIS Biblioteka Gerontologii Społecznej, 2015 nr 2 (10), s. 13- 23; (język polski), ISBN 978-83-941568-4-8; ISSN 2450-0232. 176 s. (3 pkt.)
4. Magdalena Sylwia Kamińska, Jacek Brodowski, Beata Karakiewicz, Fall risk factors in community-dwelling elderly depending on their physical function, cognitive status and symptoms of depression., Int. J. Environ. Res. Public Health 2015 : vol. 12, nr 4, s. 3406-3416, język publikacji: ENG, Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej , wskaźnik Impact Factor ISI: 2.063, Punktacja MNiSW: 30.000, Punktacja wewnętrzna: 30.000
5. Magdalena Sylwia Kamińska, Jacek Brodowski, Beata Karakiewicz, Występowanie upadków pacjentów w wieku podeszłym w zależności od liczby i rodzaju zażywanych leków, W: Pacjent 60+ w systemie opieki zdrowotnej – badania, edukacja, współpraca, IV Bałtyckie Sympozjum, Szczecin, 21-23 maja 2015. Książka streszczeń.
6. Friedrich M., Goluch-Koniuszy Z., The assessment of influence of pro-health nutrition education and resulting changes of nutrition behavior of women Aged 65 – 85 on their body content, Menopause Review. 2015, 14(4), 1-8.
7. Goluch-Koniuszy Z., Fugiel J., Skład ciała, stan odżywienia i sposób żywienia osób przewlekle psychicznie chorych, mieszkańców domu pomocy społecznej. Bromat Chem. Toksykol. 2015, XLVIII (2), 140-150
8. Goluch-Koniuszy Z., Stan odżywienia i sposób żywienia kobiet z rakiem sutka, Bromat. Chem. Toksykol. 2015, XLVIII (2), 128 – 139.
9. Fugiel J., Goluch-Koniuszy Z. Stan odżywienia, skład ciała oraz analiza racji pokarmowych osób chorych psychicznie, mieszkańców domu pomocy społecznej, Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Żywienie w chorobach cywilizacyjnych”. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 12.06.2015 r., str. 7-8.
10. Goluch-Koniuszy Z. Fugiel J., Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia osób przewlekle psychicznie chorych, mieszkańców domu pomocy społecznej. Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Dietetyka gerontologiczna – wyzwania i szanse”. Uniwersytet Medyczny, Poznań, 19.03.2015r., str. 22-23.
11. Goluch-Koniuszy Z., Giezek M., Stan odżywienia, skład ciała a sposób żywienia otyłych kobiet w wieku 60-85 lat, słuchaczek Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szczecinie, Bromat. Chem. Toksykol. 2015, XLVIII, 4, 724- 735

E/ propagowanie wiedzy z zakresu geriatrii i gerontologii
W latach 2012 – 2015 Szczeciński Oddział PTG w różnorodny sposób propagował wiedzę za zakresu gerontologii społecznej. Przybrało to między innymi formę: konsultacji z zakresu geriatrii, udziale w Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w specjalizacji w zakresie pielęgniarstwa geriatrycznego, warsztatów, propagowania idei integracji międzypokoleniowej, edukacji żywieniowej, koordynowania pracą Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora oraz Latającego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora i wielu innych. Na uwagę zasługuję wszechstronność działań podejmowanych przez członków Oddziału. W okresie sprawozdawczym zrealizowano ponad 30 tego typu inicjatyw.

2012
1. Konsultacje z zakresu geriatrii –lek. U. Majewska / pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego ds. Geriatrii/;
2. Udział w Państwowej Komisji Egzaminacyjnej specjalizacji w zakresie pielęgniarstwa geriatrycznego – mgr Irena Szymanowska – Kierownik specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego w Ośrodku Kształcenia EzA w Szczecinie edycja 2011-2013
3. Irena Szymanowska – prowadzenie warsztatów dla dyrektorów DPS – maj 2012 Szczecin- Międzyzdroje.
4. Propagowanie idei integracji pokoleń – popularyzacja wystawy fotografii „Bliżej siebie’ oraz Oblicza starości
5. Autorski program reralizowany na zlecenie Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin (WZiPS-IV/WP/12/2012), pt.: „Wszechstronna aktywizacja seniorów” dla otyłych kobiet w wieku 60-85 lat, słuchaczek Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szczecinie (październik 2012/ styczeń 2013); dr inż. Zuzanna Goluch-Koniuszy (współwykonawca)
6. Współautorski program prozdrowotnej edukacji żywienowej podopiecznych szczecińskich domów pomocy społecznej (osób starszych i przewlekle chorych psychicznie) w formie konkursów żywieniowych (teoria i praktyka) pt.: „Czy wiesz co jesz ?”. Dotychczas odbyły się IV Edycje Konkursu (24.02.212; 01.03.2011; 07.09.2010; 01.12. 2009) – dr inż. Zuznana Goluch-Koniuszy przewodnicząca Jury, dr Beta Bugajska, dr Marta Giezek (członkowie Jury)
7. Organizacja stoisk informacyjnych dla osób starszych podczas Seminarium naukowego Świat przyjazny starości 28.11.2012
– Stoisko informacyjno-edukacyjne Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii
i Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego – propagowanie Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, propagowanie zaleceń Europejskiego kodeksu walki z rakiem
– Stoisko informacyjne Narodowego Funduszu Zdrowia
– Punkt konsultacyjno-informacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, promocja kampanii „Białej wstążki”
– Stoisko Firmy „Spondylus”bezpłatne, przesiewowe badania stóp, konsultacje podologiczne z zakresu pedicure medycznego
– Stoisko informacyjne Firmy „Forte – Nowoczesne Protezowanie”
porady w zakresie problemów ze słuchem -możliwość wykonania testów wstępnych
8. Zorganizowanie bezpłatnych badań mammograficznych dla Pań w wieku 50-69 lat (MAmmobus został podstawiony w dniu seminarium – 28 listopada 2012).

2013
1. Konsultacje z zakresu geriatrii –lek. U. Majewska / pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego ds. Geriatrii/;
2. Udział w Państwowej Komisji Egzaminacyjnej specjalizacji w zakresie pielęgniarstwa geriatrycznego – mgr Irena Szymanowska – Kierownik specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego w Ośrodku Kształcenia EzA w Szczecinie edycja 2011-2013
3. Propagowanie idei integracji pokoleń – popularyzacja wystawy fotografii „Bliżej siebie” oraz „Oblicza starości” i „Nic nie jest milczeniem”.
4. Autorski program reralizowany na zlecenie Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin (WZiPS-IV/WP/12/2012), pt.: „Wszechstronna aktywizacja seniorów” dla otyłych kobiet w wieku 60-85 lat, słuchaczek Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szczecinie (październik 2012/ styczeń 2013); dr inż. Zuzanna Goluch-Koniuszy (współwykonawca)
5. Współautorski program prozdrowotnej edukacji żywienowej podopiecznych szczecińskich domów pomocy społecznej (osób starszych i przewlekle chorych psychicznie) w formie konkursów żywieniowych (teoria i praktyka) pt.: „Czy wiesz co jesz ?”. Dotychczas odbyły się IV Edycje Konkursu (24.02.212; 01.03.2011; 07.09.2010; 01.12. 2009) – dr inż. Zuznana Goluch-Koniuszy przewodnicząca Jury, dr Beta Bugajska, dr Marta Giezek (członkowie Jury),V edycji konkurs „Czy wiesz co jesz” pt.: „Nie ma potrawy bez przyprawy”, DPS ul. Broniewskiego w Szczecinie – 26.09.2013 – dr inż. Zuznana Goluch-Koniuszy przewodnicząca Jury, dr Urszula Kozłowska, dr Marta Giezek (członkowie Jury),
6. Zainicjowanie kampani: „Pij wodę seniorze o każdej porze: – akcja w miesiącach letnich 2013 r. realizowana we współpracy z MOPR w Szczecinie i Radą ds. Seniora
7. Prace w Komitecie Organizacyjnym w charakterze Koordynatora Projektu pod nazwą „Medyczny Uniwersytet Seniora (MUS) przy Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie”. Program został dofinansowany przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin. MUS został uruchomiony w 2013 roku na rok akademicki 2013/2014 (dr n.med. Magdalena Kamińska)
8. Wyróżnienie za rozprawę doktorską pt. „Ocena czynników ryzyka upadków u osób w wieku geriatrycznym” napisaną w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie pod kierunkiem dr hab. n. med. prof. PUM Beaty Karakiewicz, przyznane w ramach VI Konkursu Naukowego im. Profesora Jerzego Piotrowskiego na prace doktorskie i magisterskie o tematyce gerontologicznej lub geriatrycznej, ogłoszonego przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z okazji XII Zjazdu Naukowego PTG pod hasłem „Gerontologia wobec nowych wyzwań”, który odbył się w Poznaniu z dniach 5-6 grudnia 2013 roku (dr n. med. Magdalena Kamińska)

2014
1. Konsultacje z zakresu geriatrii –lek. U. Majewska / pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego ds. Geriatrii/;
2. Mgr Irena Szymanowska – prowadzenie kształcenia w ramach specjalizacji geriatrycznej pielęgniarek – członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej.
3. Współautorski program prozdrowotnej edukacji żywienowej podopiecznych szczecińskich domów pomocy społecznej (osób starszych i przewlekle chorych psychicznie) w formie konkursów żywieniowych (teoria i praktyka) pt.: „Czy wiesz co jesz ?”. Dotychczas odbyło się V Edycji Konkursu–- dr inż. Zuznana Goluch-Koniuszy przewodnicząca Jury, dr Beata Bugajska, dr Marta Giezek (członkowie Jury),
4. Prace w Komitecie Organizacyjnym w charakterze Koordynatora Projektu pod nazwą „Medyczny Uniwersytet Seniora (MUS) przy Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie”. Program został dofinansowany przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin. MUS został uruchomiony w 2013 roku na rok akademicki 2013/2014 (dr n.med. Magdalena Kamińska). Kontynuacja w 2014.
5. Dr n. med. Magdalena Kamińska -Prelekcja pt. „Skuteczne techniki komunikacji z pacjentem z chorobą Alzheimera” oraz warsztaty szkoleniowe podczas obchodów „Światowego Dnia Choroby Alzheimera” organizowanych w dniu 19 września 2014r. w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie.
6. Dr Beata Bugajska: Organizacja III Zachodniopomorskiego Forum Liderów UTW – 16.09.2014
7. Dr Beata Bugajska: Realizacja projektu Razem dla Seniora, współfinansowanego z budżetu województwa zachodniopomorskiego oraz projektu EDUKACJA DO POTĘGI SENIOR, realizowanego ze środków ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata 2015 – 2020 –
8. Dr Beata Bugajska: Koordynowanie pracą Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora oraz Latającego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora
9. Przystąpienie do Regionalnego Partnerstwa na rzecz Aktywności Seniorów (inicjatywa de B. Bugajskiej).
10. Mgr Zofia Cerzniewska – Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego „Profilaktyka złamań u osób z ostereopozą – potrzeba wiedzy i edukacji”
11. Wykłady w Uniwersytetach Tzreciego Wieku i na rzecz środowiska lokalnego

2015
1. Konsultacje z zakresu geriatrii –lek. U. Majewska / pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego ds. Geriatrii.
2. Współautorski program prozdrowotnej edukacji żywienowej podopiecznych szczecińskich domów pomocy społecznej (osób starszych i przewlekle chorych psychicznie) w formie konkursów żywieniowych (teoria i praktyka) pt.: „Czy wiesz co jesz ?”. dr inż. Zuznana Goluch-Koniuszy przewodnicząca Jury, dr Beta Bugajska, dr Marta Giezek (członkowie Jury).
3. Prace w Komitecie Organizacyjnym w charakterze Koordynatora Projektu pod nazwą „Medyczny Uniwersytet Seniora (MUS) przy Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie”. Program został dofinansowany przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin. (dr n.med. Magdalena Kamińska).
Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie polityki senioralnej, wizyta studyjna w Trójmieście 26-28. 08.2015 r. Gdańsk – Gdynia – Sopot (dr Marta Giezek).
4. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie polityki senioralnej, wizyta studyjna, 14 – 16. 10. 2015 r. Poznań

F/ działalność szkoleniowa i samokształceniowa
Członkowie oddziału prowadzili działalność samokształceniową, rozpoczynając nowe kierunki studiów, uczestnicząc w szkoleniach, kursach. I tak:

2012
1. Udział w kształceniu podyplomowym pielęgniarek w zakresie pielęgniarstwa geriatrycznego – mgr Irena Szymanowska
2. Udział w kształceniu na studiach podyplomowych w PUM na kierunku Gerontopedagogika – A. Kędzia, B. Bugajska
3. Szkolenie pracowników socjalnych w ramach pilotażowego wdrażania standardów pracy socjalnej z osobami starszymi – grudzień 2012 – B. Bugajska.

2013
Magdalena Siusta
1. Czerwiec 2013 – ukończyła studia podyplomowe z zakresu neurokognitywistyki w patologii i zdrowiu na PUM
Dr Beata Bugajska
2. Staż dydaktyczny STA 21-27.09 2013 Workshop for students: “Past- present – future – time travel. The shaping of a balanced time perspective in old age”. Lecture: Future time perspective in old age. University of Wales Institute
3. Studia podyplomowe Neurokognitywistyka wieku dojrzałego (PUM) 2013/2014
4. 32-godzinne szkolenie z zakresu Kinezjologii edukacyjnej metody dr Paula Denisona (Warszawa 8-10.07.2013)

2014
1. Dr Beata Bugajska: Staż szkoleniowy: Uniwersytet Alcala (Hiszpania) 20.09.2014 r.- 26.09.2014 r.

2015
W 2015 roku członkowie Szczecińskiego Oddziału PTG nie prowadzili działalności szkoleniowej oraz nie podejmowali działań samokształcenia się.

VII. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
W zakresie współpracy ze środowiskiem kontynuowano dotychczasowe kierunki współpracy. W szczególności z UTW działającymi w regionie, MOPR, ze Stowarzyszeniem Alzhaimerowskim, DPS i inne. Ponadto członkowie Oddziału w skład Rady ds. Seniorów działającej przy Prezydencie Miasta Szczecina oraz Regionalnej. Współpraca ta obejmuje również regionalne media.

2012
1. Współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Szczecinie – doradztwo naukowe (pomoc w doborze tematyki wykładów), wspieranie UTW w pozyskiwaniu środków na działalność statutową (opiniowanie wniosków, rekomendacja) – dr Beata Bugajska
2. Współpraca ze Stowarzyszeniem Alzhaimerowskim – mgr Zofia Krejczy, mgr Irena Szymanowska
3. Współpraca z MOPR w Szczecinie – M. Giezek, B.Bugajska
4. Współpraca z mediami – Polskim Radiem Szczecin – udział w audycjach poświęconych problematyce ludzi starych, promocja PTG – B. Bugajska, M. Gruszczyńska, M. Giezek, U. Majewska
5. B. Bugajska w 2012 roku została powołana (jako przedstawiciel PTG) do Zespołu ds. Aktualizacji Strategii Polityki Społecznej do 2015 w województwie zachodniopomorskim (powołanie na członka zespołu w styczniu 2012)
6. Członkowie naszego oddziału weszli w skład powołanej w maju 2012r Rady ds. Seniorów przy Prezydencie Miasta Szczecin . B. Bugajska (jako Przewodnicząca Rady), Marta Giezek i Urszula Majewska (członkowie).

2013
1. Współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Szczecinie – doradztwo naukowe (pomoc w doborze tematyki wykładów), wspieranie UTW w pozyskiwaniu środków na działalność statutową (opiniowanie wniosków, rekomendacja) – dr Beata Bugajska
2. Współpraca ze Stowarzyszeniem Alzhaimerowskim – mgr Irena Szymanowska
3. Współpraca z MOPR w Szczecinie – M. Giezek
4. Współpraca z Domami Pomocy Społecznej – mgr Ryszard Budzisz
5. Współpraca z mediami – Polskim Radiem Szczecin – udział w audycjach poświęconych problematyce ludzi starych, promocja PTG –M. Gruszczyńska, M. Giezek, U. Majewska, B. Bugajska
6. B. Bugajska w 2012 roku została powołana (jako przedstawiciel PTG) do Zespołu ds. Aktualizacji Strategii Polityki Społecznej do

2015 w województwie zachodniopomorskim (powołanie na członka zespołu w styczniu 2012)
7. Członkowie naszego oddziału weszli w skład powołanej w maju 2012r Rady ds. Seniorów przy Prezydencie Miasta Szczecin . B. Bugajska (jako Przewodnicząca Rady), Marta Giezek i Urszula Majewska (członkowie) – w 2013 r. kontynuacja pracy w Radzie.
8. Członek Zespołu ds. Aktualizacji Strategii Polityki Społecznej do 2015 w województwie zachodniopomorskim (dr Beata Bugajska)

2014
1. Współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Szczecinie – doradztwo naukowe (pomoc w doborze tematyki wykładów), wspieranie UTW w pozyskiwaniu środków na działalność statutową (opiniowanie wniosków, rekomendacja) – dr Beata Bugajska
2. Współpraca ze Stowarzyszeniem Alzhaimerowskim – mgr Irena Szymanowska
3. Współpraca z MOPR w Szczecinie – M. Giezek
4. Współpraca z Domami Pomocy Społecznej – mgr Ryszard Budzisz
5. Współpraca z mediami – Polskim Radiem Szczecin – udział w audycjach poświęconych problematyce ludzi starych, promocja PTG –M. Gruszczyńska, M. Giezek, U. Majewska, B. Bugajska
6. Członkowie naszego oddziału weszli w skład powołanej w maju 2012r Rady ds. Seniorów przy Prezydencie Miasta Szczecin . B. Bugajska (jako Przewodnicząca Rady), Marta Giezek i Urszula Majewska (członkowie) – w 2013 r. kontynuacja pracy w Radzie.
7. Członek Zespołu ds. Aktualizacji Strategii Polityki Społecznej do 2015 w województwie zachodniopomorskim (dr Beata Bugajska)

2015
1. Współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Szczecinie – doradztwo naukowe (pomoc w doborze tematyki wykładów), wspieranie UTW w pozyskiwaniu środków na działalność statutową (opiniowanie wniosków, rekomendacja) – dr Beata Bugajska
2. Współpraca ze Stowarzyszeniem Alzhaimerowskim – mgr Irena Szymanowska
3. Współpraca z MOPR w Szczecinie – M. Giezek
4. Współpraca z Domami Pomocy Społecznej – mgr Ryszard Budzisz
5. Współpraca z mediami – Polskim Radiem Szczecin – udział w audycjach poświęconych problematyce ludzi starych, promocja PTG –M. Gruszczyńska, M. Giezek, U. Majewska, B. Bugajska
6. Członkowie naszego oddziału weszli w skład powołanej w maju 2012r Rady ds. Seniorów przy Prezydencie Miasta Szczecin . B. Bugajska (jako Przewodnicząca Rady), Marta Giezek i Urszula Majewska (członkowie) – w 2015 r. kontynuacja pracy w Radzie.
7. Członek Regionalnej Rady ds. Seniorów – dr Be. Bugajska – nominacja z września 2015

XVIII.Nagrody, wyróżnienia, awans zawodowy członków towarzystwa

a/stopnie naukowe

2012
mgr Magdalena Kamińska uzyskał stopień dr n. med.
mgr Marta Giezek uzyskała stopień doktora
lek. med. Roland Kopeć uzyskał stopień dr n. med.

2014
dr Urszula Kozłowska uzyskała stopień dr. hab.
dr Iwona Bąk uzyskała stopień dr hab.
mgr Halina Brzeźniak – uzyskała stopień droktora

2015
mgr Rafał Iwański uzyskał stopień doktora
c/ nagrody

2014
1. Dr Beata Bugajska: Złota Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego w uznaniu zasług dla regionu – 12.08.2014 r.
2. Dr Beata Bugajska: List gratulacyjny Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 września 2014 za utworzenie przy Uniwersytecie Szczecińskim Uniwersytetu Seniora oraz uzyskanie dwóch znaczących grantów
3. Dr Beata Bugajska: Nagroda Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego – indywidualna stopnia II za szczególne osiągnięcia organizacyjne – 14.10 2014 r.
4. Dr Beata Bugajska: List gratulacyjny od Ministra Pracy i Polityki Społecznej za znaczące osiągniecia w dziedzinie pomocy społecznej, liczne inicjatywy na rzecz pokolenia seniorów (…) z dnia 21 listopada 2014

2015
1 .Beata Bugajska i Celina Timoszyk – Tomczak – Nagroda Teofrasta za najlepszą psychologiczną książkę popularnonaukową roku 2014 – Książka: Podróż w czasie. Warsztat rozwoju osobistego osób starszych (współautor C. Timoszyk-Tomczak); VII edycja konkursu organizowanego przez Magazyn Psychologiczny „Charaktery” pod patronatem PAN.
2. Beata Bugajska – I Nagroda w konkursie organizacji pozarządowych w Szczecinie – otrzymanie tytułu Szczecinianki Roku 2014 (nagroda przyznana za działania, dzięki którym starość postrzegana jest jako moment, w którym zyskujemy nowe możliwości bycia w świecie – 2.10.2015).

VIII. Posumowanie

Podsumowując działalność minionej kadencji dziękuję za udział w realizacji zadań statutowych PTG wszystkim członkom Oddziału. Wszechstronność podejmowanych przez oddział zadań – naukowych, szkoleniowych, informacyjnych, propagujących wiedzę z zakresu geriatrii i gerontologii jest wypadkową pracy osób zaangażowanych w pracę towarzystwa, które łączą naukowe i zawodowe zainteresowania z pasją działania na rzecz najstarszego pokolenia. Gratuluję wszystkim osobom, które w okresie sprawowania przez Zarząd funkcji uzyskał stopnie naukowe (Magdzie Kamińskiej, Halinie Brzeźniak, Urszuli Kozłowskiej, Iwonie Bąk oraz Rafałowi Iwańskiemu). Dziękuję za współpracę całemu Zarządowi, któremu miałam przyjemność przewodniczyć oraz I. Szymanowskiej za nieustanne wsparcie przez wszystkie te lata
W pracy oddziału, w latach 2012-2015, kontynuowano zapoczątkowane kierunki działań. Zadbano o pozyskanie nowych członków Towarzystwa. Zaktywizowano działalność naukową członków Towarzystwa. Przygotowano do realizacji w 2012 cykl seminariów pt. „Świat (nie)przyjazny starości, których celem jest popularyzacja wiedzy z zakresu gerontologii, wywołanie publicznej debaty na temat rozwoju geriatrii w regionie, który w naturalny sposób przekształcił się w seminarium „Świat przyjazny starości i jest realizowany po dzień dzisiejszy
Nowy Zarząd wypracuje wybrany przez siebie kierunek działań. W imieniu ustępującego Zarządu wyrażam jednak nadzieję, że rozpoczęte kierunki działań będą kontynuowane. W tym celu jednak niezbędne jest dołożenie troski o pozyskiwanie nowych członków, związanych naukowo z problematyką starzenia się i starości człowieka. Istotna jest również promocja PTG w środowisku.

Przewodnicząca
Oddziału PTG w Szczecinie
dr Beata Bugajska