Skip to content

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych członków Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

Zasady zostały opracowane na podstawie obowiązującego od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”)

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem danych osobowych jest POLSKIE TOWARZYSTWO GERONTOLOGICZNE(zwane dalej: PTG) z siedziba w Warszawie 01-826, ul. Kleczewska 61/63, NIP 1181478638 (ZWANE DALEJ„PTG”)

CELE PRZETWARZANIA

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań statutowych PTG

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH


Dane osobowe członków PTG mogą być udostępniane w niezbędnym zakresie następującym odbiorcom lub grupom odbiorców:


1) innym podmiotom, współpracującym ze PTG przy realizacji działań statutowych;


2) podmiotom świadczącym na rzecz PTG usługi z zakresu w rozwiązań teleinformatycznych oraz z zakresu wsparcia technicznego oraz organizacyjnego, umożliwiające realizacje działań statutowych


3) podmiotom świadczącym na rzecz PTG usługi prawne lub doradcze;


4) podmiotom prowadzącym księgi rachunkowe na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395).

5) innym podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Dostęp do danych osobowych i ich przetwarzania posiadają także Oddziały PTG w celu realizacji zadań statutowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA


Okres przechowywania danych osobowych to okres trwania członkostwa w stowarzyszeniu, 
a w razie zaległości w płatności składek członkowskich – także okres dochodzenia roszczeń 
o zapłatę zaległych składek.
W przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt X ppkt 5 – przez okres wymagany przepisami ustawy o rachunkowości

PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY


Jeżeli PTG przetwarza dane osobowe wyłącznie na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

INNE PRAWA


Osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przez PTG, przysługuje prawo do:
1) uzyskania potwierdzenia, czy jej dane są przetwarzane przez PTG a także prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO);
2) sprostowania oraz uzupełnienia swoich danych (art. 16 RODO);
3) usunięcia swoich danych (art. 17 RODO);
4) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO);
5) przenoszenia swoich danych do innego administratora (art. 20 RODO)

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI


Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez PTG, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po wejściu w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH


Źródłem danych osobowych jest członek PTG, zgłaszający te dane.


SKUTKI NIEPODANIA DANYCH


Podanie danych osobowych zawartych w deklaracji członkowskiej jest dobrowolne, lecz jest warunkiem uzyskania przynależności do PTG zgodnie z wymogiem statutowym. Konsekwencją nie podania tych danych jest brak możliwości weryfikacji spełnienia statutowych warunków członkostwa i odmowa przyjęcia do PTG i jest równoważny z rezygnacją z członkostwa.

PROFILOWANIE

PTG informuje, że nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji i nie dokonuje profilowania osób fizycznych w oparciu o uzyskane dane osobowe.