Skip to content

Nr 4/2010

W numerze:

  1. Udział osób starszych w badaniach klinicznych — prezentacja założeń projektu PREDICT
  2. Ubytki wysokości ciała jako składowa inwolucyjnych zmian w budowie somatycznej kobiet i mężczyzn po 50. roku życia
  3. Trening fizyczny u chorych z przewlekłą niewydolnością serca w podeszłym wieku — bezpieczeństwo i wpływ na wybrane parametry lewej komory serca, zmienność rytmu zatokowego oraz wydolność wysiłkową
  4. Wpływ rehabilitacji ruchowej na stan układu oddechowego kobiet w podeszłym wieku
  5. Zaburzenia neurotransmisji jako klucz do poznania patofizjologii i patomechanizmu majaczenia
  6. Odmienności w przebiegu chorób reumatycznych u osób w podeszłym wieku
  7. Oczekiwania na świadczenia opiekuńcze starszych mieszkańców obszaru miejskiego i wiejskiego oraz instytucji opiekuńczo-pielęgnacyjnych
  8. Omówienie wyników projektu Breaking the Taboo. Empowering health and social service professionals to combat violence against older women within families. Polska na tle wybranych krajów europejskich. Część 2
  9. Wpływ żywienia na przebieg leczenia okołooperacyjnego u chorych w podeszłym wieku

Do pobrania na stronie:

ViaMedica.pl Gerontologia Polska nr 4/2010

<< powrót