Skip to content

Gerontologia Polska

„Gerontologia Polska” jest oficjalnym czasopismem Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

Jako pismo o charakterze edukacyjnym i informacyjnym kierowane jest zarówno do lekarzy pierwszego kontaktu, jak i do lekarzy specjalistów zainteresowanych problemami geriatrycznymi. Wydawane jest na polskim rynku jako kwartalnik publikujący prace naukowe z zakresu biologii procesów starzenia, gerontologii klinicznej i społecznej, istnieje od 10 lat. Zawiera prace poglądowe, oryginalne, opisy badań nad procesami starzenia, zagadnienia interdyscyplinarne, opisy przypadków oraz informacje o zjazdach i kongresach. Czasopismo jest indeksowane w bazach Index Copernicus (3,62), Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Bibliografii Lekarskiej. Czasopismo jest wydawane w postaci elektronicznej. W 2012 roku czasopismo uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 roku „Gerontologia Polska” znajduje się w części B wykazu czasopism naukowych. Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie wynosi 4.

 

NR/ROKSPIS TREŚCILINK DO WYDAWNICTWA
1/2018
1. The utilization of health resort treatment services by older people in Poland – results
of the PolSenior study POBIERZ PDF
2. Health problems in elderly patients treated at the spa and rehabilitation hospital in Busko-Zdrój POBIERZ PDF
3. Ludzie młodzi o atrakcyjności (ciała) współczesnego seniora POBIERZ PDF
4. Bilans życiowy a potraumatyczny wzrost u osób starszych zmagających się z przewlekłymi chorobami somatycznymi – mediacyjna rola prężności POBIERZ PDF
5. Educational outcomes of medical, nursing and midwifery studies as the basis for preparing medical professionals for providing the elderly with health-care services POBIERZ PDF
6. Ageing and occupational therapy in day centres POBIERZ PDF
7. Kompensacyjna aktywność mózgu osób w wieku podeszłym POBIERZ PDF
8. Hipertonia ortostatyczna – łatwa do przeoczenia i nadal o niejasnym znaczeniu POBIERZ PDF
9. Ocena siły mięśniowej ręki u osób w podeszłym wieku – znaczenie badania POBIERZ PDF
POBIERZ PDF
4/2017
1. Mental capacity of elderly people according to the AMTS as shown on the example of nursing home residents POBIERZ PDF
2. Depression as a major factor affecting physical activity in geriatric inpatients POBIERZ PDF
3. The quality of life and health behaviors of students of the University of the Third Age (U3A) POBIERZ PDF
4. Functional ability of elderly people living in their home environment according to the NOSGER POBIERZ PDF
5. Virtual reality in cognitive interventions for older adults and its application in the GRADYS training software POBIERZ PDF
6. Społeczne uwarunkowania jakości życia osób starszych u kresu życia POBIERZ PDF
7. Zastosowanie terapii skojarzonej indapamidem i lekiem z grupy ACEI w leczeniu nadciśnienia pierwotnego u pacjentów powyżej 75. roku życia POBIERZ PDF
8. Brachyterapia HDR w leczeniu wczesnego raka prącia: opcja terapeutyczna łącząca zalecenia ekspertów i wybór pacjenta w podeszłym wieku. Opis przypadku POBIERZ PDF
9. XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Streszczenia zakwalifikowane do prezentacji ustnych POBIERZ PDF
10. XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Streszczenia zakwalifikowane do prezentacji posterowych POBIERZ PDF
POBIERZ PDF
3/2017
1. Correlation of the 6-minute walk test with BMI and lower and upper limb strength tests results in older people. Preliminary studies POBIERZ PDF
2. Developmental tasks’ attainment in late adulthood – the construction of a new psychometric tool POBIERZ PDF
3. Usual food intake described by Food Intake Variety Questionnaire (FIVeQ) of elderly patients with frailty syndrome – preliminary results POBIERZ PDF
4. Mediacyjna rola bilansu życiowego w związkach cech osobowości i jakości życia osób starszych POBIERZ PDF
5. Motoryka precyzyjna ręki oraz możliwe zaburzenia u osób po 70 roku życia POBIERZ PDF
6. Analiza aktywnooeci fizycznej osób po 60 roku życia z dyskopatią lędźwiowego odcinka kręgosłupa POBIERZ PDF
7. Teoria gerotranscendencji – jej potencjał i ograniczenia POBIERZ PDF
8. Zastosowanie wyobrażania ruchowego w rehabilitacji osób po udarze mózgu POBIERZ PDF
9. Analiza metod diagnozy i terapii w pracy logopedy z chorym na Alzheimera. Opis przypadku POBIERZ PDF
10. Krwawienie do mięśnia prostego brzucha u 88-letniej chorej leczonej warfaryną POBIERZ PDF
11. Możliwości terapeutyczne wykorzystania kwasu acetylosalicylowego w populacji pacjentów geriatrycznych POBIERZ PDF
POBIERZ PDF
2/2017
1. Correlation of 6-minute walk test with cognitive function tests results. Preliminary results of Train Your Brain Study POBIERZ PDF
2. Analysis of physical therapy in elderly patients with Parkinson’s disease POBIERZ PDF
3. Eating habits and the occurrence of old age diseases – preliminary reports POBIERZ PDF
4. The Impact analysis of the educational program on changing of eating habits of people over the age of 65 with diagnosed coronary heart disease POBIERZ PDF
5. Sprawność i samopoczucie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku POBIERZ PDF
6. Skala Oceny Ogólnego Zdrowia Jamy Ustnej (GOHAI) u pacjentów użytkujących protezy całkowite POBIERZ PDF
7. Old age as a (non-)media phenomenon POBIERZ PDF
8. Problems of geriatric patient – rehabilitation, psychological and social aspect POBIERZ PDF
9. Zmiana społeczna a technologie w procesie wspomagania osób starszych – wybrane rozwiązania europejskie POBIERZ PDF
10. Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego w przypadku pacjentów geriatrycznych w polskim prawie POBIERZ PDF
11. Zastosowanie terapii skojarzonej indapamidem i lekiem z grupy ACEI u pacjentów w wieku podeszłym POBIERZ PDF
POBIERZ PDF
1/2017
1. Komunikat o Konkursie PTG na prace naukowe o tematyce gerontologicznej POBIERZ PDF
2. Charakterystyka wybranych elementów sytuacji społeczno-zdrowotnej mieszkańców domów pomocy społecznej z uwzględnieniem występowania u nich objawów depresji POBIERZ PDF
3. Życie i funkcjonowanie kobiet w okresie przekwitania POBIERZ PDF
4. Nastrój słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku i jego korelaty POBIERZ PDF
5. Wpływ wizerunku własnego ciała na objawy okołomenopauzalne u kobiet POBIERZ PDF
6. Związek samooceny kobiet po 60 roku życia z budową, postawą ciała i aktywnością fizyczną POBIERZ PDF
7. Fizjoterapia w profilaktyce niepełnosprawności u osób w wieku podeszłym POBIERZ PDF
8. Ocena pacjentów opieki długoterminowej w zakresie występowania upadków oraz zagrożenia odleżynami związanych z ich stanem funkcjonalnym POBIERZ PDF
9. Korelacja poziomu ciśnienia tętniczego z wynikami testów funkcji poznawczych u osób starszych. Wstępne wyniki badań Trenuj Swój Mózg POBIERZ PDF
10. Ocena jakości życia i sprawności funkcjonalnej osób starszych hospitalizowanych w oddziałach ortopedycznych POBIERZ PDF
11. Zespół słabości a upadki u osób w wieku podeszłym – przegląd piśmiennictwa POBIERZ PDF
POBIERZ PDF
4/2016
1. Kształt krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej u kobiet przed i po 65 roku życia POBIERZ PDF
2. Doświadczanie choroby nowotworowej wśród osób w późnej dorosłości. Przegląd badań POBIERZ PDF
3. Methods used to assess physical activity in geriatric patients diagnosed with frailty syndrome POBIERZ PDF
4. Life satisfaction in patients aged 65 years plus treated at primary care settings dependent on selected sociodemographic characteristics POBIERZ PDF
5. Ocena opieki geriatrycznej przez osoby w podeszłym wieku w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej POBIERZ PDF
6. Interdyscyplinarna wieloskładnikowa niefarmakologiczna profilaktyka szpitalnego zespołu majaczeniowego u pacjentów geriatrycznych w Polsce – Projekt Zdrowy Kontakt POBIERZ PDF
7. Podsumowanie opinii ekspertów Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego oraz Europejskiej Unii Towarzystw Medycyny Geriatrycznej dotyczącej leczenia nadciśnienia tętniczego u osób powyżej 80. roku życia z zespołem kruchości POBIERZ PDF
8. Człowiek w podeszłym wieku w roli pacjenta. Kontakt z lekarzem POBIERZ PDF
9. Metodyka przesłuchań osób starszych i wykluczonych społecznie – wybrane zagadnienia POBIERZ PDF
10. Korzyści wynikające z zastosowania torasemidu w leczeniu niewydolności serca POBIERZ PDF
11. Osoby starsze jako konsumenci reklam POBIERZ PDF
POBIERZ PDF
3/2016
gerontologia-polska_okladka_243_2016
1. „Za starość naszą i waszą! Rozmawiajmy o Konwencji o prawach osób starszych” – Akcja na miarę wyzwań demograficznych POBIERZ PDF
2. Starzenie się i starość w percepcji studentów przygotowujących się do zawodu pracownika socjalnego POBIERZ PDF
3. Sytuacja konfliktu i przemocy w opinii pracowników i mieszkańców podlaskich domów pomocy społecznej POBIERZ PDF
4. Choroba jako czynnik sprzyjający przemocy wobec zamężnych kobiet w starszym wieku POBIERZ PDF
5. Trajektorie jakości życia w zależności od wieku kobiet leczonych z powodu raka piersi POBIERZ PDF
6. Osoby starsze objęte pielęgniarską domową opieką długoterminową POBIERZ PDF
7. Medycyna fizykalna w profilaktyce i leczeniu osteoporozy u osób w wieku podeszłym POBIERZ PDF
8. Czy leki kardiologiczne mają wpływ na powtarzanie się upadków u mieszkańców w domach pomocy społecznej? POBIERZ PDF
9. Czynniki warunkujące samoocenę stanu zdrowia chorych z chorobą niedokrwienną serca po 80. roku życia POBIERZ PDF
AkademiaMedycyny.PL

POBIERZ PDF
2/2016
1. Samoocena, nadzieja na sukces i style radzenia sobie ze stresem a satysfakcja z małżeństwa w okresie późnej dorosłości POBIERZ PDF
2. Poczucie koherencji a zadowolenie z życia u osób starszych POBIERZ PDF
3. Sprawność funkcjonalna osób w podeszłym wieku chorujących na cukrzycę – doniesienia wstępne POBIERZ PDF
4. Aktywność fizyczna, skład ciała i sprawność funkcjonalna kobiet powyżej 60 roku życia uczestniczących w zorganizowanej aktywności fizycznej POBIERZ PDF
5. Płeć a etiologia zakażeń układu moczowego (ZUM) u starszych pacjentów w szpitalnych oddziałach niezabiegowych POBIERZ PDF
6. Proper BMI ranges for the elderly in the context of morbidity, mortality and functional status POBIERZ PDF
7. Inadequate attitudes and behaviours as experienced by older persons POBIERZ PDF
8. Efekt drugiego przejścia demograficznego na strukturę społeczeństwa w Polsce i związane z tym wyzwania POBIERZ PDF
9. Bezsenność w starszym wieku – przyczyny i możliwości leczenia niefarmakologicznego POBIERZ PDF
10. Badania neuroobrazowe w diagnostyce łagodnych zaburzeń neuropozanwczych o etiologii alzheimerowskiej POBIERZ PDF
11. Amlodypina i atorwastatyna pod postacią preparatu typu polypill – szansa na poprawę skuteczności w zakresie redukcji całkowitego ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów starszych POBIERZ PDF
POBIERZ PDF
1/2016
Gerontologia-Polska_okładka_1-2016
1. Wspomnienie o dr n. med. Bognie Żakowskiej-Wachelko
2. Walidacja polskiej wersji skali oceny jakości życia WHOQOL-AGE w populacji osób starszych POBIERZ PDF
3. Health problems of the elderly aged 65-75 years supervised by a community nurse POBIERZ PDF
4. Elements of the comprehensive geriatric assessment of seniors staying in social welfare homes POBIERZ PDF
5. Jakość życia, sprawność funkcjonalna oraz występowanie ryzyka depresji u kobiet po 60 roku życia mieszkających w domach opieki społecznej i samodzielnie POBIERZ PDF
6. Ocena wybranych potrzeb i zachowań zdrowotnych osób w wieku podeszłym ze szczególnym uwzględnieniem źródeł pozyskiwania informacji na temat zdrowia POBIERZ PDF
7. Umiejscowienie kontroli zdrowia w grupie starzejących się mężczyzn – doniesienie wstępne POBIERZ PDF
8. Sytuacja osób starszych na rynku pracy w Polsce POBIERZ PDF
9. Współwystępowanie chorób somatycznych i zaburzeń depresyjnych u osób w podeszłym wieku POBIERZ PDF
10. Wpływ suplementów diety na poprawę funkcji poznawczych u osób starszych POBIERZ PDF
11. Opis przypadku pacjenta z dyzartrią POBIERZ PDF
AkademiaMedycyny.PL

POBIERZ PDF
4/2015
Gerontologia-Polska-_okładka
1. Społeczne aspekty starości w opinii studentów uczelni medycznych w Polsce, na Białorusi i w Grecji. POBIERZ PDF
2. Wybrane elementy jakość życia starszych mieszkańców Lublina. POBIERZ PDF
3. Zachowania zdrowotne osób powyżej 65 roku życia i ich socjo-demograficzne uwarunkowania. POBIERZ PDF
4. Wybrane aspekty opieki geriatrycznej w opinii osób starszych oraz studentów medycyny i pielęgniarstwa w kontekście dyskusji na temat ageizmu w sektorze opieki zdrowotnej. POBIERZ PDF
5. Ujarzmianie starzenia: odmładzanie komórek, dedyferencjacja i transdyferencjacja. POBIERZ PDF
6. Ujarzmianie starzenia: sirtuiny, NFkB, mTOR, GH/IGF1 i ograniczenie kaloryczne. POBIERZ PDF
7. Uniwersytety Trzeciego Wieku wczoraj, dziś i jutro. POBIERZ PDF
8. Zespół słabości – zasadniczy problem zdrowotny osób starszych cz. II. POBIERZ PDF
9. Zaburzenia depresyjne u osób w podeszłym wieku- Przegląd literatury. POBIERZ PDF
AkademiaMedycyny.PL

POBIERZ PDF
3/2015
Gerontologia-Polska-_okładka
1. Porównanie stanu funkcjonalnego i wybranych cech socjodemograficznych osób uczestniczących i nieuczestniczących w badaniu lekarskim – wyniki projektu PolSenior. POBIERZ PDF
2. Ocena leczenia neurochirurgicznego chorych geriatrycznych z powodu silnych zespołów bólowych kręgosłupa na tle choroby zwyrodnieniowej i złamań kompresyjnych kręgów. POBIERZ PDF
3. Analiza wybranych zachowań zdrowotnych osób po 65 roku życia ze stwierdzoną chorobą niedokrwienną serca. POBIERZ PDF
4. Udział w zajęciach Uniwersytetów Trzeciego Wieku a aktywny styl życia osób starszych. POBIERZ PDF
5. Geriatryczny wskaźnik ryzyka niedożywienia u pacjentów przygotowywanych do zabiegu operacyjnego – badania wstępne. POBIERZ PDF
6. Zalecenia dotyczące spożycia białka dla pacjentów geriatrycznych z zespołem słabości. POBIERZ PDF
7. Ujarzmianie starzenia: różnicowanie komórkowe i komórki macierzyste. POBIERZ PDF
8. Identyfikacja kondycji życiowej środowiska osób starszych. POBIERZ PDF
9. Praktyczne wskazówki prawidłowego żywienia osób starszych. POBIERZ PDF
10. Ćwiczenia mięśni dna miednicy w leczeniu pomenopauzalnego nietrzymania moczu – przegląd badań. POBIERZ PDF
11. Niedożywienie jako skutek chirurgicznego leczenia otyłości – opis przypadku. POBIERZ PDF
AkademiaMedycyny.PL

POBIERZ PDF
2/2015
Gerontologia-Polska-_okładka
1. Trudności diagnostyczne zespołu słabości u chorych geriatrycznych. Doniesienie wstępne. POBIERZ PDF
2. Zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską pacjentów geriatrycznych hospitalizowanych na Oddziałach Intensywnej Terapii w oparciu o skalę NEMS. POBIERZ PDF
3. Urazy wieku geriatrycznego w praktyce Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. POBIERZ PDF
4. Starzenie: mechanizmy epigenetyczne i genetyczne. POBIERZ PDF
5. Mechanizmy starzenia: uszkadzanie cząsteczek i zapalenie starcze. POBIERZ PDF
6. Nowotwór złośliwy piersi u 80-letniego mężczyzny – rola kompleksowej rehabilitacji w procesie leczenia (opis przypadku). POBIERZ PDF
AkademiaMedycyny.PL

POBIERZ PDF
1/2015
Gerontologia-Polska-_okładka
1. Wpływ zespołu kruchości na ocenę akceptacji choroby u chorych w wieku podeszłym na niewydolność serca POBIERZ PDF
2. Pojęcie zdrowia w opinii osób powyżej 65 roku życia POBIERZ PDF
3. Charakterystyka zaburzeń słuchu u osób starszych po 75 roku życia w powiecie stalowolskim POBIERZ PDF
4. Jakość życia związana ze stanem zdrowia osób w podeszłym wieku objętych opieką długoterminową POBIERZ PDF
5. Zespół słabości – zasadniczy problem zdrowotny osób starszych. Część I. POBIERZ PDF
6. Polityczna orientacja państw w zakresie społeczeństw starzejących się POBIERZ PDF
AkademiaMedycyny.PL

POBIERZ PDF
4/2014
Gerontologia-Polska-_okładka
1. Kolonoskopia po 80 roku życia – z perspektywy szpitala wojewódzkiego POBIERZ PDF
2. Aktywność fizyczna pięćdziesięciolatków POBIERZ PDF
3. Seniorzy o życiu i jego jakości w perspektywie przemijania i nieuchronności śmierci – wybrane aspekty POBIERZ PDF
4. Analiza wybranych czynników wpływających na aktywne wykorzystanie czasu oraz utrzymanie stosunków społecznych u osób w wieku podeszłym POBIERZ PDF
5. Gerontoprofilaktyka jako ważny element kultury fizycznej seniorów POBIERZ PDF
6. Zastosowanie hortikuloterapii w gerontologii POBIERZ PDF
7. Potrzeby pacjenta starszego i ich wpływ na projektowanie szpitali POBIERZ PDF
8. Podmiotowość osób starszych na podstawie doświadczeń związanych z Kongresami “Obywatel Senior” POBIERZ PDF
AkademiaMedycyny.PL
3/2014
Gerontologia-Polska-_okładka
1. Sprawność i niepełnosprawność kobiet w starszym wieku po amputacji piersi POBIERZ PDF
2. Teraźniejszość i przyszłość w życiu starszych osób z niepełnosprawnością z powodu przebytego udaru mózgu POBIERZ PDF
3. Uwarunkowania kliniczne i czynnościowe rehabilitacji pacjentów oddziału geriatrycznego POBIERZ PDF
4. Ocena sprawności funkcjonalnej warszawskich stulatków w zakresie podstawowych czynności życia codziennego – wyniki wstępne POBIERZ PDF
5. Związek starzenia z niesprawnością POBIERZ PDF
6. Zmiany w układzie ruchu w procesie starzenia się POBIERZ PDF
7. Osłabienie sprawności poznawczej w starzeniu. Przyczyny i mechanizmy neurobiologiczne POBIERZ PDF
AkademiaMedycyny.PL
2/2014
Gerontologia-Polska-_okładka
1. Wiedza, przekonania i zachowania osób starszych wobec szczepień ochronnych zalecanych w starszym wieku POBIERZ PDF
2. Ocena jakości życia i strategii radzenia sobie z chorobą w grupie chorych poddanych zabiegowi endoprotezoplastyki stawu biodrowego POBIERZ PDF
3. Aktualne zalecenia dotyczące aktywności ruchowej osób w podeszłym wieku POBIERZ PDF
4. Edukacja międzypokoleniowa oraz integracja międzypokoleniowa jako wyzwania współczesnej gerontologii POBIERZ PDF
5. Zmiany struktury demograficznej w postsocjalistycznych osiedlach mieszkaniowych. Konsekwencje i wyzwania w perspektywie starzenia się społeczeństwa i depopulacji. Część II POBIERZ PDF
6. Czytelność struktury osiedlowej w myśl teorii Kevina Lyncha. Studium przypadku – osiedle Tysiąclecia w Katowicach POBIERZ PDF
7. Recenzja książki POBIERZ PDF
AkademiaMedycyny.PL
1/2014
okladka2005-2015
1. Narzędzia badawcze stosowane w ocenie zespołu kruchości POBIERZ PDF
2. Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości i gier konsolowych w profilaktyce upadków osób starszych POBIERZ PDF
3. Obciążenie opiekunów pacjentów z otępieniem w chorobie Alzheimera POBIERZ PDF
4. Co nowego na temat otępienia — przegląd najnowszych danych z piśmiennictwa POBIERZ PDF
5. Polska wersja Courage Social Network Index — skali do oceny poziomu sieci społecznych POBIERZ PDF
4/2013
Gerontologia-Polska-_okładka
1. Aktywność fizyczna osób starszych z Wielkopolski w świetle ogólnopolskich badań PolSenior POBIERZ PDF
2. Ocena ruchomości stawów i sprawności fizycznej u starszych kobiet objętych zróżnicowanymi formami treningu zdrowotnego POBIERZ PDF
3. Ocena sprawności funkcjonalnej osób starszych z lekkim otępieniem POBIERZ PDF
4. Miejsce paracetamolu wśród leków przeciwbólowych POBIERZ PDF
5. Muzykoterapia pacjenta starszego jako wspomaganie oddziaływania konwencjonalnej medycyny POBIERZ PDF
6. Immunostarzenie – wpływ procesu starzenia na komponenty układu immunologicznego POBIERZ PDF
7. Test Short Physical Performance Battery jako narzędzie służące do oceny sprawności fizycznej osób starszych POBIERZ PDF
8. Zmiany struktury demograficznej w postsocjalistycznych osiedlach mieszkaniowych. Konsekwencje i wyzwania w perspektywie starzenia się społeczeństwa i depopulacji. Część I POBIERZ PDF
9. Podstawowe wymagania funkcjonalno-przestrzenne dotyczące stacjonarnych oddziałów geriatrycznych w aspekcie potrzeb indywidualnych osób starszych POBIERZ PDF
10. Zespół słabości w przebiegu pierwotnej nadczynności przytarczyc – opis przypadku POBIERZ PDF
11. Wspólnoty mieszkaniowe dla osób w wieku emerytalnym: studium przypadku – osiedle Casa de las Campanas, San Diego, Kalifornia
AkademiaMedycyny.PL
3/2013
okladka2005-2015
1. Ocena ryzyka upadku u starszych kobiet aktywnych fizycznie pochodzących z różnych środowisk zamieszkania POBIERZ PDF
2. Tolerancja żywienia dojelitowego wśród pacjentów w-starszym wieku na oddziale intensywnej terapii POBIERZ PDF
3. Ocena samodzielności osób starszych hospitalizowanych na oddziałach internistycznych POBIERZ PDF
4. Opieka ukierunkowana na starszego pacjenta z wielochorobowością — podejście zaproponowane przez Panel Ekspertów Amerykańskiego Towarzystwa Geriatrycznego POBIERZ PDF
5. Trudności w leczeniu starszych chorych z wielochorobowością. Komentarz do artykułu: „Opieka ukierunkowana na starszego pacjenta z wielochorobowością — podejście zaproponowane przez Panel Ekspertów Amerykańskiego Towarzystwa Geriatrycznego” POBIERZ PDF
6. Inteligencja emocjonalna a strategie radzenia sobie ze stresem. Psychologiczna analiza funkcjonowania mieszkańców ośrodków pomocy społecznej i studentów uniwersytetów trzeciego wieku POBIERZ PDF
2/2013
okladka2005-2015
1. Standardy postępowania w opiece geriatrycznej. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego opracowane przez ekspertów Zespołu ds. Gerontologii przy Ministrze Zdrowia POBIERZ PDF
2. Ocena w skali VES-13 starszych chorych przyjmowanych na szpitalny oddział chorób wewnętrznych POBIERZ PDF
3. Przyszłość w życiu osób starszych POBIERZ PDF
1/2013
okladka2005-2015
1. Periodontologiczne zabiegi profilaktyczne możliwe do wykonania w jamie ustnej u osób starszych POBIERZ PDF
2. Szczepienia u pacjentów z autoimmunologicznymi zapalnymi chorobami reumatycznymi POBIERZ PDF
3. Zakażenie wirusem HIV w grupie osób po 60. roku życia POBIERZ PDF
4. Charakterystyka pacjentów pielęgniarskiej opieki długoterminowej w latach 2004–2008 w województwie podlaskim POBIERZ PDF
5. Emerytura — ulga czy udręka? Postrzeganie emerytury na przykładzie słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku POBIERZ PDF
4/2012
okladka2005-2015
1. Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym w wieku podeszłym POBIERZ PDF
2. Wykorzystanie testu Functional Strength w ocenie stanu funkcjonalnego oraz w monitorowaniu procesu rehabilitacji medycznej osób starszych POBIERZ PDF
3. Bilans życiowy a postawa wobec śmierci w późnej dorosłości POBIERZ PDF
3/2012
okladka2005-2015
1. Leczenie raka płuca u chorych w podeszłym wieku POBIERZ PDF
2. Zachorowania na tężec w regionie Polski Południowej w latach 2000-2010 POBIERZ PDF
3. Ocena stanu zdrowia i potrzeb rehabilitacji narządu żucia u pensjonariuszy z Domów Pomocy Społecznej
4. Ocena stanu odżywienia białkowo-energetycznego pacjentów w wieku podeszłym z niedokrwistością POBIERZ PDF
5. Trafność i rzetelność skali GARS w populacji osób starszych wiekiem w Polsce POBIERZ PDF
2/2012
okladka2005-2015
1. Zastosowanie opieki paliatywnej u chorych w zaawansowanym stadium otępienia POBIERZ PDF
2. Jak zwiększyć udział osób starszych w badaniach klinicznych według opinii polskich uczestników projektu PREDICT POBIERZ PDF
3. Żywieniowe czynniki ryzyka osteoporozy u osób w podeszłym wieku POBIERZ PDF
4. Opiekunowie rodzinni osób starszych z otępieniem lub zaburzeniami poznawczymi w Polsce — czynniki ryzyka obciążenia opieką POBIERZ PDF
5. Satysfakcja osób starszych z usług świadczonych przez lekarza rodzinnego POBIERZ PDF
6. Publiczna przestrzeń miejska wobec potrzeb seniorów. Przykład Poznania POBIERZ PDF
1/2012
okladka2005-2015
1. Zachorowanie na biegunkę infekcyjną w starszym wieku POBIERZ PDF
2. Ocena metod znieczulenia i wskazań do badania bronchofiberoskopowego u osób w podeszłym wieku POBIERZ PDF
3. Różnice i podobieństwa w sprawowanej opiece nad osobami starszymi przebywającymi w ośrodkach opieki w Polsce i we Francji POBIERZ PDF
4. Porównanie jakości życia pacjentów w wieku co najmniej 65 lat oraz grupy chorych poniżej 64. roku życia po operacyjnym leczeniu raka jelita grubego POBIERZ PDF
5. Ocena potrzeb pacjentów w podeszłym wieku na podstawie Camberwell Assessment of Need for the Elderly — przegląd piśmiennictwa POBIERZ PDF
6. Trudności diagnostyczne i terapeutyczne w enterokokowym zapaleniu wsierdzia na zastawce trójdzielnej u starszej pacjentki — opis przypadku POBIERZ PDF
7. I Międzynarodowy Kongres Medyczny „KOBIETA I MĘŻCZYZNA. ZDROWE STARZENIE” 12–13.10.2012, Hotel Hilton, Warszawa POBIERZ PDF
3-4/2011
okladka2005-2015
1. Nowe możliwości terapii skojarzonej nadciśnienia tętniczego u osób starszych — telmisartan i amlodypina POBIERZ PDF
2. Sarkopenia wieku podeszłego POBIERZ PDF
3. Możliwości wykorzystania robotów pomocniczych i obsługowych w opiece domowej POBIERZ PDF
4. Najczęstsze przyczyny hospitalizacji chorych w wieku sędziwym na oddziale wewnętrznym POBIERZ PDF
5. Upadki jako czynnik ryzyka pogorszenia stanu funkcjonalnego w starszym wieku POBIERZ PDF
6. Okoliczności i czynniki ryzyka upadków powtarzających się i występujących sporadycznie w domach pomocy społecznej POBIERZ PDF
7. Wpływ postępowania fizjoterapeutycznego na wskaźnik symetryczności obciążania kończyn dolnych u osób po 65. roku życia — badanie pilotażowe POBIERZ PDF
8. Wizerunek późnej dorosłości a problemy opieki długoterminowej i wsparcie potrzebne opiekunom POBIERZ PDF
9. Zajęcia aktywności fizycznej w Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Polsce POBIERZ PDF
10. Wykorzystanie analizy korespondencji do określenia relacji między budżetem czasu osób starszych a subiektywną oceną stanu zdrowia POBIERZ PDF
2/2011
okladka2005-2015
1. Badanie bronchofiberoskopowe u osób w podeszłym wieku — ocena metod endoskopowych stosowanych w diagnostyce chorób płuc POBIERZ PDF
2. Ocena częstości występowania nieprawidłowych stężeń tyreotropiny u starszych pacjentów hospitalizowanych na oddziale geriatrycznym POBIERZ PDF
3. Wstępna ocena kondycji biologicznej wrocławskich seniorek POBIERZ PDF
4. Opinie lekarzy, pielęgniarek, pacjentów i studentów na temat eutanazji POBIERZ PDF
5. Funkcjonowanie emocjonalne osób w wieku 60–85 lat na przykładzie regulacji emocji POBIERZ PDF
6. Poczucie koherencji a satysfakcja życiowa słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku POBIERZ PDF
7. Wpływ stresu oksydacyjnego na strukturę i funkcję komórek oraz konsekwencje wynikające z uszkodzeń wolnorodnikowych — związek z procesami starzenia POBIERZ PDF
8. Leczenie ruchem (kinezyterapia) pacjentów w podeszłym wieku POBIERZ PDF
9. Osoby starsze w społeczeństwie informacyjnym POBIERZ PDF
1/2011
okladka2005-2015
1. Leczenie rozległych nowotworów zatok przynosowych i oczodołu zajmujących przedni lub środkowy dół czaszki u osób w podeszłym wieku POBIERZ PDF
2. Wpływ krótkotrwałego programu rehabilitacyjnego o małej intensywności na wydolność fizyczną u pacjentów w podeszłym wiek POBIERZ PDF
3. Zachorowanie na boreliozę u osób w podeszłym wieku POBIERZ PDF
4. Związki kąta Clarke’a z cechami przedniej i tylnej strefy podparcia oraz częstość występowania deformacji stóp u kobiet w wieku geriatrycznym POBIERZ PDF
5. Poczucie koherencji a styl radzenia sobie opiekunów osób starszych w trudnych sytuacjach POBIERZ PDF
6. Rozpowszechnienie spożycia alkoholu wśród pacjentów szpitali ogólnych po 60. roku życia POBIERZ PDF
7. Epidemiologia niedoboru witaminy D u osób w podeszłym wieku — wybrane zagadnienia POBIERZ PDF
8. Problemy diagnostyczne i terapeutyczne wybranych chorób układu oddechowego u osób w podeszłym wieku POBIERZ PDF
9. Proces starzenia populacji wyzwaniem dla polityki zdrowotnej POBIERZ PDF
4/2010
okladka2005-2015
1. Udział osób starszych w badaniach klinicznych — prezentacja założeń projektu PREDICT POBIERZ PDF
2. Ubytki wysokości ciała jako składowa inwolucyjnych zmian w budowie somatycznej kobiet i mężczyzn po 50. roku życia POBIERZ PDF
3. Trening fizyczny u chorych z przewlekłą niewydolnością serca w podeszłym wieku — bezpieczeństwo i wpływ na wybrane parametry lewej komory serca, zmienność rytmu zatokowego oraz wydolność wysiłkową POBIERZ PDF
4. Wpływ rehabilitacji ruchowej na stan układu oddechowego kobiet w podeszłym wieku POBIERZ PDF
5. Zaburzenia neurotransmisji jako klucz do poznania patofizjologii i patomechanizmu majaczenia POBIERZ PDF
6. Odmienności w przebiegu chorób reumatycznych u osób w podeszłym wieku POBIERZ PDF
7. Oczekiwania na świadczenia opiekuńcze starszych mieszkańców obszaru miejskiego i wiejskiego oraz instytucji opiekuńczo-pielęgnacyjnych POBIERZ PDF
8. Omówienie wyników projektu Breaking the Taboo. Empowering health and social service professionals to combat violence against older women within families. Polska na tle wybranych krajów europejskich. Część 2 POBIERZ PDF
9. Wpływ żywienia na przebieg leczenia okołooperacyjnego u chorych w podeszłym wieku POBIERZ PDF
3/2010
okladka2005-2015
1. Bezpieczne prowadzenie samochodu przez pacjentów we wczesnym stadium choroby Alzheimera POBIERZ PDF
2. Prof. zw. dr hab. Zofia Zarzycka (3.11.1925-12.06.2010) POBIERZ PDF
3. Osteoporoza w wieku podeszłym – patogeneza, ocena ryzyka złamań i skuteczność przeciwzłamaniowa leków POBIERZ PDF
4. Metody fizjoterapeutyczne w leczeniu nietrzymania moczu POBIERZ PDF
5. Użyteczność cystatyny C w ocenie funkcji nerek u osób po 65. roku życia bez cukrzycy POBIERZ PDF
6. Jakość życia osób po udarze mózgu – badania pilotażowe POBIERZ PDF
7. Charakterystyka postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej osób starszych – pensjonariuszy domów opieki społecznej POBIERZ PDF
8. Społeczny obraz starości i postrzeganie własnego ciała w procesie starzenia się. Przegląd literatury POBIERZ PDF
9. Nowożeńcy po 60. roku życia w Polsce POBIERZ PDF
2/2010
okladka2005-2015
1. Otępienie a sprawność fizyczna pacjentów w podeszłym wieku mieszkających w wybranych domach opieki POBIERZ PDF
2. Ocena jakości życia opiekunów osób z chorobą Alzheimera POBIERZ PDF
3. Choroby alergiczne wieku podeszłego. Część II. Alergiczne choroby skóry, alergia na leki POBIERZ PDF
4. Znaczenie witaminy D dla rokowania sercowo-naczyniowego i sprawności osób starszych POBIERZ PDF
5. Organizacja opieki nad osobami z demencją w Polsce na tle krajów rozwiniętych i rozwijających się POBIERZ PDF
6. Wybrane zagadnienia dotyczące oceny i leczenia zaburzeń snu u osób w podeszłym wieku w świetle zaleceń Evidence Based Medicine POBIERZ PDF
7. Związek między wiekiem a zmianami patologicznymi w układzie nerwowym i otępieniem POBIERZ PDF
8. Długoterminowe modelowanie ubytku pamięci związanego z wiekiem i wpływ APOEe4 POBIERZ PDF
9. Profesor Boris Velimirović. Honorowy członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego – wspomnienia pośmiertne POBIERZ PDF
1/2010
okladka2005-2015
1. Ocena jakości życia u pacjentów z niewydolnością serca POBIERZ PDF
2. Ocena stężenia prohepcydyny u osób w podeszłym wieku z rozpoznaną niedokrwistością POBIERZ PDF
3. Znaczenie wybranych form aktywności w życiu osób w podeszłym wieku POBIERZ PDF
4. Skuteczność fizjoterapii w przypadku osób starszych usprawnianych w warunkach zakładu opiekuńczo-leczniczego – badanie pilotażowe POBIERZ PDF
5. Zespół niedoboru testosteronu u mężczyzn w starszym wieku POBIERZ PDF
6. Definicje i kryteria rozpoznania zakażenia szpitalnego oraz zakażenia w instytucjonalnej opiece długoterminowej POBIERZ PDF
7. Rozpoznawanie nowotworów płuc po hospitalizacji z powodu zapalenia płuc POBIERZ PDF
8. Wydolność osób starszych przed dializoterapią i po jej rozpoczęciu POBIERZ PDF
9. Komunikat POBIERZ PDF
10. Omówienie wyników projektu Breaking the Taboo. Empowering health and social service professionals to combat violence against older women within families. Polska na tle wybranych krajów europejskich. Część 1 POBIERZ PDF
4/2009
okladka2005-2015
1. Profil ciśnienia u chorych w podeszłym wieku z nadciśnieniem tętniczym lub niewydolnością serca POBIERZ PDF
2. Choroby alergiczne wieku podeszłego. Część I. Alergiczny nieżyt nosa i zatok, astma oskrzelowa POBIERZ PDF
3. Streszczenia o tematyce społecznej POBIERZ PDF
4. Streszczenia o tematyce medycznej POBIERZ PDF
3/2009
okladka2005-2015
1. Determinanty szczepień przeciwgrypowych wśród osób w starszym wieku POBIERZ PDF
2. Częstość występowania zespołu osłabienia w domach opieki. Porównanie i ocena przydatności klinicznej skal stosowanych do rozpoznania zespołu POBIERZ PDF
3. Wpływ miejsca zamieszkania osób w podeszłym wieku na stan odżywiania się POBIERZ PDF
4. Samoocena stanu zdrowia i jej wpływ na zachowania konsumentów w starszym wieku POBIERZ PDF
5. Jakość starzenia się i starości w subiektywnej ocenie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku POBIERZ PDF
6. Preparaty witaminowo-mineralne przeznaczone dla osób w starszym wieku POBIERZ PDF
7. Rzekome opadnięcie powiek górnych – ważny, ale rzadko poruszany problem osób w starszym wieku (opis dwóch przypadków) POBIERZ PDF
8. Szczepienie przeciwko grypie u osób w podeszłym wieku POBIERZ PDF
9. Chemioterapia uzupełniająca u kobiet w starszym wieku we wczesnym stadium raka piersi POBIERZ PDF
10. Komunikat PTG POBIERZ PDF
2/2009
okladka2005-2015
1. Wskaźnik masy ciała a insulinooporność oraz parametry stresu oksydacyjnego u kobiet w podeszłym wieku POBIERZ PDF
2. Wpływ ćwiczeń fizycznych na stany emocjonalne kobiet w starszym wieku POBIERZ PDF
3. Wpływ rehabilitacji ruchowej na sprawność psychofizyczną osób w podeszłym wieku POBIERZ PDF
4. Ocena przygotowania domów pomocy społecznej w Małopolsce do zapobiegania upadkom POBIERZ PDF
5. Rola preparatów łączonych w terapii nadciśnienia tętniczego u osób w wieku podeszłym POBIERZ PDF
6. Metycylinooporne gronkowcowe zapalenie krążka międzykręgowego u 84-letniej kobiety POBIERZ PDF
7. Czy dronedaron wpływa na wystąpienie twardych punktów końcowych wśród pacjentów z migotaniem przedsionków? Wyniki badania ATHENA POBIERZ PDF
1/2009
okladka2005-2015
1. Stężenie 25-hydroksywitaminy D a stan odżywienia mierzony wskaźnikiem masy ciała u osób starszych POBIERZ PDF
2. Ocena poczucia własnej skuteczności u pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej POBIERZ PDF
3. Częstość występowania, śmiertelność oraz czynniki ryzyka majaczenia w grupie chorych w wieku 80 lat i starszych, hospitalizowanych na oddziale chorób wewnętrznych – badanie pilotowe POBIERZ PDF
4. Ocena czynników wpływających na występowanie dolegliwości bólowych rok po osteoporotycznym złamaniu bliższego końca kości udowej POBIERZ PDF
5. Czy intensywna kontrola glikemii w grupie chorych z niewyrównaną cukrzycą typu 2 przyczynia się do redukcji występowania incydentów sercowo-naczyniowych? POBIERZ PDF
6. Przyszłość starości. Odpowiedź nauki POBIERZ PDF
7. Całościowa ocena geriatryczna i jej znaczenie kliniczne w onkologii – systematyczny przegląd piśmiennictwa POBIERZ PDF
8. Terapia hipotensyjna w ostrej fazie oraz w prewencji wtórnej udaru mózgu o etiologii niedokrwiennej POBIERZ PDF
9. Wciąż niesatysfakcjonujące rezultaty leczenia niewydolności serca POBIERZ PDF
3/2008
okladka2005-2015
1. Przemoc wobec osób starszych ze względu na ich wiek, płeć i wykształcenie POBIERZ PDF
2. Zaniedbywanie i samozaniedbywanie wśród osób starszych w opinii pracowników socjalnych i medycznych POBIERZ PDF
3. Starość jako wyzwanie POBIERZ PDF
4. Rozwój geriatrii w krajach europejskich – jakość kształcenia i opieki geriatrycznej (część 2) POBIERZ PDF
5. Gerontologia i geriatria w Polsce na tle Europy – czy należy inwestować w ich rozwój w naszym kraju? POBIERZ PDF
6. Cholesterol – przyjaciel czy wróg mózgu? POBIERZ PDF
7. Testosteron w terapii kobiet z niskim libido w okresie pomenopauzalnym, które nie przyjmują estrogenów POBIERZ PDF
8. Efekt działania tybolonu u kobiet w starszym wieku w okresie pomenopauzalnym POBIERZ PDF
9. KOMUNIKATY POBIERZ PDF
2/2008
okladka2005-2015
1. Poziom niesprawności osób starszych a korzystanie z usług medycznych i pozamedycznych w badaniu EUROFAMCARE POBIERZ PDF
2. Ocena zaburzeń funkcji poznawczych osób starszych – próba porównania poszczególnych metod przesiewowych POBIERZ PDF
3. Poglądy osób w wieku 65-74 lat na temat pomyślnego starzenia POBIERZ PDF
4. Aktywność fizyczna w młodości a jakość życia w starszym wieku POBIERZ PDF
5. Rozwój geriatrii w krajach europejskich – historia i zasoby (część 1) POBIERZ PDF
6. Wytyczne dotyczące postępowania w cukrzycy typu 2 u osób w starszym wieku POBIERZ PDF
7. Problem aktów samobójczych wśród osób w starszym wieku POBIERZ PDF
8. Obraz kliniczny zapalenia płuc u osób w podeszłym wieku POBIERZ PDF
9. Los starego artysty POBIERZ PDF
1/2008
okladka2005-2015
1. Poziom niesprawności osób w starszym wieku jako wskazanie do wspierania opiekunów rodzinnych POBIERZ PDF
2. Wpływ intensywnej opieki pooperacyjnej na śmiertelność i chorobowość wśród pacjentów po zabiegach chirurgicznych jelita grubego i odbytnicy POBIERZ PDF
3. Problemy związane z adaptacją oraz oczekiwania hospitalizowanych osób w starszym wieku POBIERZ PDF
4. Wskaźniki BMI i WHR u mieszkańców Szczecina w wieku powyżej 50 lat POBIERZ PDF
5. Seniorzy o swojej starości POBIERZ PDF
6. Regresja czy progresja? Emocje w okresie starzenia się POBIERZ PDF
7. Polimialgia reumatyczna – nowe osiągnięcia i propozycje POBIERZ PDF
8. Przegląd wybranych testów funkcjonalnych, stosowanych w ocenie ryzyka upadków u osób starszych POBIERZ PDF
9. Monitorowanie stanu odżywienia osób starszych hospitalizowanych na oddziałach oraz w zakładach opieki krótko- i długoterminowej POBIERZ PDF
10. Starszy pacjent z POChP wymagający inwazyjnej wentylacji mechanicznej – prezentacja przypadków klinicznych POBIERZ PDF
4/2007
okladka2005-2015
1. Częstość występowania oraz zróżnicowanie gatunkowe grzybów z rodzaju Candida w górnych drogach oddechowych u osób w podeszłym wieku POBIERZ PDF
2. Objawy dyzuryczne, wybrane elementy badania ogólnego moczu a białko C-reaktywne u osób w wieku ponad 100 lat POBIERZ PDF
3. Niepokojące objawy zmuszające kobiety do wizyty u lekarza ginekologa w okresie pomenopauzalnym – doniesienie wstępne POBIERZ PDF
4. Rehabilitacja a jakość życia osób w starszym wieku POBIERZ PDF
5. Sektory opieki długoterminowej – analiza kosztów POBIERZ PDF
6. Aktywizacja osób w starszym wieku jako szansa na pomyślne starzenie POBIERZ PDF
7. Przyczyny zgonów osób sędziwych w Polsce w latach 1980-2004 POBIERZ PDF
8. Potrzeby i oczekiwania prawosławnych chrześcijan w czasie choroby i schyłkowego okresu życia POBIERZ PDF
9. Zastosowanie zasad opartych na wiarygodnych i aktualnych publikacjach w opiece nad starszymi osobami: choroba Alzheimera (streszczenie artykułu) POBIERZ PDF
3/2007
okladka2005-2015
1. Funkcjonowanie intelektualne i subiektywna jakość życia u osób w wieku emerytalnym POBIERZ PDF
2. Wiek a zachowania w chorobie wśród osób z nowotworami głowy i szyi POBIERZ PDF
3. Wpływ depresji i funkcji poznawczych na subiektywną ocenę jakości POBIERZ PDF
4. Ciężka niesprawność czynnościowa osób starszych wyzwaniem dla opieki długoterminowej POBIERZ PDF
5. Kształcenie na Uniwersytetach Trzeciego Wieku a jakość życia seniorów POBIERZ PDF
6. Osteoporoza u mężczyzn – przyczyny, zapobieganie i leczenie POBIERZ PDF
7. Poznawczy i praktyczny wymiar gerontologii – interdyscyplinarnej nauki o starzeniu się i starości POBIERZ PDF
8. Ocena kliniczna chorego w podeszłym wieku z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc POBIERZ PDF
9. Funkcjonowanie intelektualne w okresie starości POBIERZ PDF
10. Barbara Szatur-Jaworska, Piotr Błędowski, Małgorzata Dzięgielewska. Podstawy gerontologii społecznej. Warszawa 2006 POBIERZ PDF
11. I Konferencja Edukacyjna Czasopisma „Gerontologia Polska” POBIERZ PDF
1-2/2007
okladka2005-2015
1. Problematyka psychospołecznej aktywności osób starszych w polskich czasopismach popularnych dotyczących zdrowia POBIERZ PDF
2. Rola Internetu w rozpowszechnianiu informacji zdrowotnych wśród osób w starszym wieku. Analiza zawartości serwisu www.senior.pl POBIERZ PDF
3. „Karta Standardów Osoby Starszej” – w X rocznicę jej uchwalenia POBIERZ PDF
4. Konsumpcja turystyczna polskich seniorów na tle globalnych tendencji w turystyce POBIERZ PDF
5. Umieralność osób bardzo starych w Polsce w latach 1931/32-2005 POBIERZ PDF
6. Potrzeby i oczekiwania buddystów w czasie choroby i schyłkowego okresu życia POBIERZ PDF
7. Profesor Wojciech Pędich – Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego POBIERZ PDF
8. KOMUNIKATY POBIERZ PDF
4/2006
okladka2005-2015
1. Czynniki determinujące rodzaj reakcji w teście pochyleniowym u osób z omdleniami niewyjaśnionego pochodzenia POBIERZ PDF
2. Jakość życia przewlekle chorych pacjentów w starszym wieku POBIERZ PDF
3. Porównanie leczenia empirycznego pozaszpitalnego zapalenia płuc z zastosowaniem monoterapii (amoksycylina z kwasem klawulanowym) i leczenia skojarzonego (amoksycylina z kwasem klawulanowym w połączeniu z doksycykliną) POBIERZ PDF
4. Przyczyny wewnątrzpochodnego starzenia się skóry POBIERZ PDF
5. Kandydoza jamy ustnej POBIERZ PDF
6. Jakość życia w okresie późnej dorosłości – dyskurs teoretyczny POBIERZ PDF
7. Rozpoznawanie problemów alkoholowych u osób w wieku powyżej 65 lat POBIERZ PDF
8. Aging and Physical Activity. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rydzyn, 15-17 września 2006 roku POBIERZ PDF
3/2006
okladka2005-2015
1. Choroby okulistyczne wymagające hospitalizacji u pacjentów w podeszłym wieku POBIERZ PDF
2. Nowotwory złośliwe ucha środkowego i zewnętrznego u chorych powyżej 60 roku życia POBIERZ PDF
3. Podobieństwa i różnice w chorobie refluksowej przełyku u osób młodych i w wieku podeszłym POBIERZ PDF
4. Stężenie cystatyny C a ultrasonograficzny obraz nerek u osób w starszym wieku POBIERZ PDF
5. Badanie równowagi przy użyciu platformy balansowej – ocena powtarzalności metody POBIERZ PDF
6. Wyniszczenie nowotworowe a starcza sarkopenia POBIERZ PDF
7. Osoby w okresie późnej dorosłości jako ofiary nadużyć POBIERZ PDF
8. Nietypowy obraz zatrzymania moczu u starszego pacjenta: opis przypadku POBIERZ PDF
2/2006
okladka2005-2015
1. Zastosowanie metody mikroelektroforezy wewnątrzkomórkowej (wskaźnika EMN) do oceny procesów starzenia ludności Polski i Meksyku POBIERZ PDF
2. Bilans satysfakcji z pracy zawodowej lekarzy w wieku emerytalnym. Relacja pomiędzy satysfakcją z pracy zawodowej a ogólną jakością życia POBIERZ PDF
3. Status społeczno-ekonomiczny oraz styl życia jako czynniki różnicujące subiektywne poczucie zdrowia wśród starzejących się mężczyzn POBIERZ PDF
4. Przydatność cystatyny C jako markera funkcji nerek u osób w starszym wieku POBIERZ PDF
5. Wpływ podeszłego wieku na subiektywnie oceniane zaburzenia połykania u chorych leczonych z powodu nowotworów głowy i szyi POBIERZ PDF
6. Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem jako główna przyczyna utraty wzroku u starszych osób POBIERZ PDF
7. Zasady żywienia osób w starszym wieku POBIERZ PDF
8. Wdowieństwo w starszym wieku w Polsce POBIERZ PDF
9. Blaski i cienie profilaktyki przeciwzakrzepowej u osób w starszym wieku – opisy przypadków klinicznych POBIERZ PDF
1/2006
okladka2005-2015
1. Rozpowszechnienie czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca w szóstej dekadzie życia POBIERZ PDF
2. Modulująca rola preparatu Soyfem w kościotworzeniu i resorpcji kości u kobiet we wczesnym okresie pomenopauzalnym ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa POBIERZ PDF
3. Ocena holistycznego leczenia chorych na cukrzycę w podeszłym wieku POBIERZ PDF
4. Ocena sprawności ruchowej polskich stulatków – wybrane zagadnienia POBIERZ PDF
5. Krótki program usprawniania seniorów w celu minimalizowania zaburzeń równowagi. Doniesienie wstępne POBIERZ PDF
6. Diagnostyka przewlekłej niewydolności serca u chorych w podeszłym wieku POBIERZ PDF
7. Przemiany umieralności a częstość posiadania najbliższych krewnych przez polskich seniorów POBIERZ PDF
8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego w kadencji w latach 2001-2005 (skrót) POBIERZ PDF
9. Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich
10. Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Łódź, 19-20 czerwca 2006 roku
11. Zostawić ślad na ziemi. Konferencja Jubileuszowa. Białystok, 22-23 września 2006 roku POBIERZ PDF
4/2005
okladka2005-2015
1. Wsparcie społeczne a jakość życia ludzi starszych POBIERZ PDF
2. Stereotypy dotyczące osób otyłych a jakość życia ludzi w starszym wieku POBIERZ PDF
3. Wskaźnik masy ciała jako czynnik rokowniczy umieralności wewnątrzszpitalnej wśród pacjentów oddziału geriatrycznego POBIERZ PDF
4. Zaburzenia struktury i funkcji nerek w podeszłym wieku POBIERZ PDF
5. Udział nerek w zaburzeniach endokrynnych u osób w podeszłym wieku POBIERZ PDF
6. Choroby nerek u ludzi w podeszłym wieku POBIERZ PDF
7. Dializoterapia u pacjentów w podeszłym wieku POBIERZ PDF
8. Przeszczepianie nerek u osób w podeszłym wieku POBIERZ PDF
9. Wpływ stanu jamy ustnej na jakość życia osób w starszym wieku POBIERZ PDF
10. Komunikat Zjazdowy POBIERZ PDF
11. Ostra niewydolność nerek u 89-letniego pacjenta leczona hemiodializami – opis przypadku POBIERZ PDF
3/2005
okladka2005-2015
1. Zachorowania na półpasiec u ludzi w starszym wieku w materiale Kliniki Chorób Zakaźnych w latach 2001-2003 POBIERZ PDF
2. Morfologiczne wykładniki procesów powstawania surfaktantu płucnego. Zmiany w jego budowie podczas zaburzenia syntezy białek i starzenia płuc POBIERZ PDF
3. Bilans życia i poczucie koherencji osób starszych w zależności od ich aktualnej sytuacji życiowej POBIERZ PDF
4. Aktywność ruchowa a występowanie infekcji górnych dróg oddechowych u osób w starszym wieku POBIERZ PDF
5. Rehabilitacja osób po 80. roku życia z zaburzeniami czynności życia codziennego POBIERZ PDF
6. Wpływ melatoniny na wybrane parametry stresu oksydacyjnego u osób w podeszłym wieku z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym POBIERZ PDF
7. Sirtuiny – enzymy długowieczności? POBIERZ PDF
8. Czy istnieją granice wieku w kardiologii interwencyjnej? POBIERZ PDF
9. Przezskórne interwencje wieńcowe u osób w podeszłym wieku
10. Rodzina jako obszar zainteresowania badawczego gerontologów społecznych
11. Muzykoterapia i reminiscencja jako szansa rozwoju w okresie późnej dorosłości POBIERZ PDF
2/2005
okladka2005-2015
1. Standardy świadczenia usług medycznych w specjalności geriatria POBIERZ PDF
2. Neurodegeneracja w chorobie Alzheimera: postępujące starzenie organizmu czy zmiany na poziomie kodu genetycznego? POBIERZ PDF
3.Starzenie się kłębków szyjnych a miażdżyca tętnic szyjnych u szczura POBIERZ PDF
4.Przydatność oznaczania cystatyny C w diagnozowaniu niewydolności nerek
u osób w starszym wieku POBIERZ PDF
5.Patofizjologia zaburzeń połykania u chorych w podeszłym wieku po operacjach częściowego usunięcia krtani z powodu raka o lokalizacji nadgłośniowej POBIERZ PDF
6. X Zjazd Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego POBIERZ PDF
7. KOMUNIKAT ZJAZDOWY POBIERZ PDF
1/2005
okladka2005-2015
1. Ocena jakości badania spirometrycznego u osób powyżej 80. roku życia POBIERZ PDF
2. Wartość diagnostyczna stężenia immunoglobuliny E u pacjentów w podeszłym wieku POBIERZ PDF
3. Wpływ starzenia się organizmu na biologię mięśni szkieletowych POBIERZ PDF
4. Obturacyjny bezdech senny w procesie biologicznego starzenia się organizmu POBIERZ PDF
5. Obturacyjny bezdech senny u osób w podeszłym wieku POBIERZ PDF
6. Zaburzenia oddychania podczas snu u osób starszych — czynnik ryzyka
i czynnik prognostyczny udaru mózgu POBIERZ PDF
7. Stabilność posturalna w procesie starzenia POBIERZ PDF
8. Leki beta-adrenolityczne w niewydolności serca u osób starszych POBIERZ PDF
9. Odżywianie się osób w podeszłym wieku POBIERZ PDF
10.KOMUNIKAT POBIERZ PDF
11.Konkurs PTG 2005 POBIERZ PDF

przejdź do archiwalnych numerów >>